АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИ В ТЕКСТООБРАБОТКАТА

(дипломна работа, София, ФМИ, 1995 г.)

 

Справедливостта се е зародила
в сърцето на Божествената светлина

Храм на Ибис – оазис Кхаргех

 

6. Литература

Помощни означения:

А– сричкопренасяне

Б– правопис (spell check)

В– анализ на текстове (лингвистичен)

!– съществено

Ф– форматиране под DOS (разредка)

 1. А!!Атанасов В. Сричкопренасяне ли? Computer (1993) 10, 72-73.
 2. А!!Белогай Е. Алгоритъм за автоматично пренасяне на думи. КВ (1988) 3, 12-14.
 3. А!!Белогай Е. Пренасяне на думи в МУЛТИПАК. КВ (1989) 1-2, 25-29.
 4. А!!!Белогай Е. Базис на правилата за пренасяне на думи в българския език. Математика и математическо образование. Сб. доклади на 18. ПК на СМБ. С., БАН, 1989, 235-240.
 5. В Бърнев П., Играчев В., Шкуртов В. Синтез на документи на основата на една аналогия с програми на езици от високо ниво. Математика и математическо образование. Сб. доклади на 18. ПК на СМБ. С., БАН, 1989, 260-263.
 6. АББърнев П, Добрев Д., Киркова Р. Изследвания на някои честоти в писмения български език. Известия на Математическия институт (1972) 13, с. 159.
 7. Б! Ганчев Л. Автоматична корекция на правописни грешки. Математика и математическо образование. Сб. доклади на 17. ПК на СМБ. С., БАН, 1988, 412-416.
 8. ! Денев Й., Павлов Р, Деметрович Я. Дискретна математика, С., Наука и изкуство, 1984.
 9. Б   Деянов А., Кичович М. От ПРЕСТО! към ОК!. Computer (1992) 1, с. 39.
 10. А!! Димитров Г. Евристичен метод за пренасяне на думите на срички. АСУ (1982) 4, 33-40.
 11. В Йовев Хр. Формална система за обсъждане на обработката на текстове. Математика и математическо образование. Сб. доклади на 19. ПК на СМБ. С., БАН, 1990, 218-223.
 12. Б Кичович М. Инструментални средства за морфологическа обработка и поддържане на автоматични речници на българския език. Математика и математическо образование. Сб. доклади на 18. ПК на СМБ. С., БАН, 1989, 367-371.
 13. В! Кръстев В. Морфология на българския език в 187 типови таблици. Наука и изкуство, 1984.
 14. Б Любомирова С. Автоматизация на правописната проверка и корекция на текстове на български език. С., СУ „Климент Охридски“, 1987.
 15. Б! Матвеев С., Сотникова Р. Система автоматической коррекции ошибок в словосочетаниях. – В кн.: Программирование (1984) 5, 68-74.
 16. БВ Москов М. Знаете ли българския правопис. С., Народна просвета. 1980.
 17. В Ненова И. Автоматично отъждествяване на български словоформи без използване речник на основите. С., СУ „Климент Охридски“, 1980.
 18. А Николова А. QuarkXPress 3.3. PC&Mac World (1994) 4, с. 75.
 19. Ф Нончева В. Алгоритъм за оптимално форматиране на текст на български език. Computer (1993) 1, с. 39-41.
 20. А!!! Нончева В. Алгоритъм за автоматично пренасяне на думи в българския език. Математика и математическо образование. Сб. доклади на 17. ПК на СМБ. С., БАН, 1988, 479-482.
 21. А!! Нончева В. Автоматично пренасяне на думи. Computer, (1993) 4, 18-22.
 22. В! Озолинь М. Э. Система морфологического анализа для автоматической обработки текста. – В кн.: Экспериментальная информатика. Новосибирск, 1981, 28-42.
 23. Б ОК! без кирилица. Computer (1993) 3, с. 69.
 24. Б OK! v. 3.3 OK! Professional. Computer (1992) 7, с. 34.
 25. А!!! Правописен речник на съвременния български книжовен език. С., БАН, 1983.
 26. Б Престо! на Микросистеми – София. КВ (1989) 7-8, с. 7.
 27. Б Стефанов Б. ОК! с ПРЕСТО! и ОК!. Computer (1992) 9, 48-50.
 28. А!! Стоянов Ст. Граматика на българския книжовен език. С., НИ, 1964, 68-69.
 29. В! Тотков Г. Приближен метод за автоматизиран анализ на български текстове и създаването на лингвистичен процесор. Математика и математическо образование. Сб. доклади на 19. ПК на СМБ. С., БАН, 1990, 295-303.
 30. Шишков Д. Информационни структури. В кн.: Справочник по изчислителна техника, гл. 6. С., Техника, 1990.
 31. А!!! Юдина Л., Нудельман А. Автоматическое определение мест переноса в предложении. В кн.: Вычислительные системы. Вып. 74. Методы обработки информации. Новосибирск, 1978, 31-51.
 32. Ярмола Ю. Компьютерные шрифты. Санкт-Петербург, 1994.
 33. Б Peterson J. Computer programs for detecting and correcting spelling errors, Communications of the ACM, 23 (Dec. 1980) 12.
 34. ! Petzold Ch, Programming Windows, 1990.
 35. В!! Winograd T. Computer for working with language, Scientific American, 1984.

Програмни продукти за текстообработка

 1. АБВ
 2. Издател 1.0
 3. Кирила
 4. МУЛТИПАК
 5. ОК!
 6. ПРЕСТО!
 7. ПРАВОПИС
 8. СГИД (Система за генериране на изходни документи)
 9. ФОРМАТЕКСТ 1.0 – 1987
 10. AlphaLex – Hyphenator
 11. AlphaLex – Spelling Checkers
 12. AlphaLex – Dictionaries
 13. Hyphenator
 14. HelpPress 3.1
 15. PageMaker 4.0 & 5.0
 16. QuarkXPress 3.3
 17. RightWriter Version 2.0, Decisionware Inc., 1985.
 18. Ventura Version 4.1.
 19. Word 5.5
 20. Word for Windows 6.0

<< назад | отгоре | напред >>

Съдържание

0. Встъпление

1. Увод

2. Сричкопренасяне

2.1. Малко история

2.2. Правила за сричкопренасяне от 1983 г.

2.3. Метод на скандирането

2.4. Алгоритъм на сричкопренасянето по фонетичен и морфологичен принцип

2.4.1. Алгоритъм за откриване на морфема в дума

2.4.2. Алгоритъм за анализ на буква

2.4.3. Алгоритъм за анализ на дума

2.4.4. Алгоритъм за анализ на текст

2.4.5. Други възможности

3. Автоматизирано откриване и отстраняване на грешки в текст

3.1. Дефиниции и понятия

3.2. Често допускани грешки

3.3. Класификация на правилата

3.4. Примерна програмна реализация на локалните правила

3.4.1. Нови дефиниции, променливи, флагове и множества

3.4.2. Таблица на локалните правила

3.4.3. Функции, необходими за реализация на локалните правила

3.5. Глобални правила

3.5.1. Класификация на думите в текст на равнище знакове

3.5.2. Функции, необходими за реализация на глобалните правила

3.5.3. Функции и идеи, които предстоят да бъдат осъществени

4. Някои метрики в текстообработката

4.1. Текстови и шрифтови метрики

4.2. Сложност на текст

4.3. Професионализъм на предпечатната подготовка

4.3.1. Използване на възможностите на програмите чрез дефиниране на различни стилове

4.3.2. Премахване на излишното форматиране

4.3.3. Използване на възможностите за настройка на основните отношения между и в параграфите

5. Заключение

6. Литература

7. Приложениe

7.1. Списък на книгите, върху които са направени експерименти

7.2. Някои статистики и резултати от проведени изследвания