АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИ В ТЕКСТООБРАБОТКАТА

(дипломна работа, София, ФМИ, 1995 г.)

3.5.3. Функции и идеи, които предстоят да бъдат осъществени

27. Транслатор на правила (!)

FILE* translator (rule* rules, FILE* in_text);

Входни данни:

rules        – указател към правила в удобен за преработване формален вид;

in_text    – текст, към който да бъдат приложени.

Изходни данни: при еднозначност и непротиворечивост на правилата се създава нов изходен текстов файл.

Страничен ефект: създава се структура от логически шаблони с фиксиран брой елементи, която може да бъде запазена за бъдещо прилагане върху сходни текстове.

Ако се върнем към понятията от дискретната математика [8] и направим аналогия с обикновените транслатори, тук като входен език ни служи езикът за описание на правилата, а като входна (първична) програма – описаните чрез този език правила.

28. Генератор на правила (!)

rule* generate (FILE* text);

Входни данни:

text          – файл с напълно проверен текст (без нито една грешка или с допустимо равнище на грешките (?)).

Изходни данни: структура в паметта – логически шаблон на извлечени правила от текста (обекта).

Страничен ефект: генериране на непротиворечиви схеми и правила, на които се е подчинявал входния текст. Тук са възможни различни степени на анализ.

<< назад | отгоре | напред >>

Съдържание

0. Встъпление

1. Увод

2. Сричкопренасяне

2.1. Малко история

2.2. Правила за сричкопренасяне от 1983 г.

2.3. Метод на скандирането

2.4. Алгоритъм на сричкопренасянето по фонетичен и морфологичен принцип

2.4.1. Алгоритъм за откриване на морфема в дума

2.4.2. Алгоритъм за анализ на буква

2.4.3. Алгоритъм за анализ на дума

2.4.4. Алгоритъм за анализ на текст

2.4.5. Други възможности

3. Автоматизирано откриване и отстраняване на грешки в текст

3.1. Дефиниции и понятия

3.2. Често допускани грешки

3.3. Класификация на правилата

3.4. Примерна програмна реализация на локалните правила

3.4.1. Нови дефиниции, променливи, флагове и множества

3.4.2. Таблица на локалните правила

3.4.3. Функции, необходими за реализация на локалните правила

3.5. Глобални правила

3.5.1. Класификация на думите в текст на равнище знакове

3.5.2. Функции, необходими за реализация на глобалните правила

3.5.3. Функции и идеи, които предстоят да бъдат осъществени

4. Някои метрики в текстообработката

4.1. Текстови и шрифтови метрики

4.2. Сложност на текст

4.3. Професионализъм на предпечатната подготовка

4.3.1. Използване на възможностите на програмите чрез дефиниране на различни стилове

4.3.2. Премахване на излишното форматиране

4.3.3. Използване на възможностите за настройка на основните отношения между и в параграфите

5. Заключение

6. Литература

7. Приложениe

7.1. Списък на книгите, върху които са направени експерименти

7.2. Някои статистики и резултати от проведени изследвания