Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1099)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
571 2008-04-22 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 256 17 2008-05-08
572 2008-05-05 not available Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 352 4 2008-05-08
573 2008-04-15 корица - Данъчни закони 2008 Данъчни закони 2008 колектив СИБИ 832 4 2008-04-18
574 2008-04-07 корица - Кадастър и имотен регистър Кадастър и имотен регистър колектив СИБИ 180 3 2008-04-09
575 2008-03-13 not available Туризъм колектив СИБИ 304 26 2008-04-07
576 2008-03-28 not available Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 128 8 2008-04-04
577 2008-03-25 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 380 9 2008-04-02
578 2008-03-23 not available Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 116 9 2008-03-31
579 2008-03-18 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 400 3 2008-03-20
580 2008-02-11 not available Международно частно право — част III (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) колектив СИБИ 264 19 2008-02-29
581 2008-02-15 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 132 6 2008-02-20
582 2008-02-05 not available Наредба № 24 за задължителното застраховане колектив СИБИ 128 7 2008-02-11
583 2008-02-06 not available Земеделски земи колектив СИБИ 340 3 2008-02-08
584 2008-01-31 not available Съдебна администрация колектив СИБИ 120 8 2008-02-07
585 2008-01-15 not available Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 240 11 2008-01-25
586 2008-01-17 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 324 8 2008-01-24
587 2008-01-15 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 256 3 2008-01-17
588 2008-01-09 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 248 8 2008-01-16
589 2007-12-17 not available Данъци 2008 колектив СИБИ 656 26 2008-01-11
590 2008-01-06 not available Закон за местните данъци и такси колектив СИБИ 124 3 2008-01-08
591 2008-01-06 not available Закон за данъците върху доходите на физическите лица колектив СИБИ 112 3 2008-01-08
592 2007-11-28 not available Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 224 30 2007-12-27
593 2007-12-04 not available Командировки в страната и чужбина колектив СИБИ 48 3 2007-12-06
594 2007-11-20 not available Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация колектив СИБИ 48 4 2007-11-23
595 2007-11-20 not available Закон за административните нарушения и наказания колектив СИБИ 48 4 2007-11-23
596 2007-10-09 корица - Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика колектив СИБИ 608 36 2007-11-13
597 2007-11-04 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 264 9 2007-11-12
598 2007-10-20 not available Граждански процесуални кодекси 2007 - 1952 (сравнителни таблици) колектив СИБИ 464 11 2007-10-30
599 2007-10-20 not available Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 488 4 2007-10-23
600 2007-10-09 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 96 3 2007-10-11
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1099 |   >>