Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1936
Общо страници446945
Средна дебелина на книга231 страници
Общо книги на български1824
Книги на други езици112

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1068
езотерика, духовни учения149
хуманитарни науки85
поезия84
медицина82
история78
художествена литература72
нумизматика, колекционерство67
техника33
изкуство30

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2022-12-06 Договори за ЕС • Съдебна практика СИБИ
2022-12-06 Бъдещето на Земята между 2022 и 2047 г. DK Pictures
2022-12-03 Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Mind Print
2022-11-17 Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи СИБИ
2022-10-24 Международно частно право — част III СИБИ
2022-10-18 Международно частно право — част II СИБИ
2022-10-12 Кило любов и метър кожа Факел
2022-10-07 Дядо разказва - втора част САМИЗДАТ
2022-10-07 Музикални разкази САМИЗДАТ
2022-10-04 Листата на брезата САМИЗДАТ
2022-09-29 Дентална медицина 2/2022 Българско научно стоматологично дружество
2022-09-20 Частно съдебно изпълнение СИБИ
2022-09-13 Обществени поръчки СИБИ
2022-09-05 Бюро за оценка на технологии САМИЗДАТ
2022-09-01 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ

още...

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-236-5

започната: 2022-11-14

завършена: 2022-11-17

4. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 256

(международни договори и право на ЕС)

В сбор­ни­ка са по­месте­ни Кон­вен­ция­та за за­щи­та на пра­ва­та на чо­ве­ка и ос­нов­ни­те сво­бо­ди и про­то­ко­ли­те към нея, по кои­то Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия е стра­на, и Хар­та­та на ос­нов­ни­те пра­ва на Ев­ро­пейския съ­юз, коя­то има съ­ща­та юри­ди­ческа си­ла ка­то До­го­во­рите.
То­ва да­ва въз­мож­ност да се прос­ле­дят раз­лич­ни­те ас­пек­ти на включ­ва­не­то на Съ­ю­за в систе­ма­та за за­щи­та на ос­нов­ни­те пра­ва, уста­но­ве­на от кон­вен­ция­та, и да се напра­ви съ­постав­ка на при­лож­но­то по­ле на два­та акта.
В до­пъл­не­ние са по­месте­ни Все­об­ща­та дек­ла­ра­ция за пра­ва­та на чо­ве­ка, Меж­ду­на­род­ни­ят пакт за граж­дан­ски и по­ли­ти­чески пра­ва и Меж­ду­на­род­ни­ят пакт за ико­но­ми­чески, со­ци­ал­ни и кул­тур­ни пра­ва, кои­то са в ос­но­ва­та на прав­на­та закри­ла на чо­веш­ки­те пра­ва в съв­ре­мен­ния свят. Вклю­че­на е и Ев­ро­пейска­та со­ци­ал­на хар­та (ре­ви­зи­ра­на), прие­та в рам­ки­те на Съ­ве­та на Ев­ро­па, с коя­то се до­раз­ви­ва систе­ма­та на за­щи­та и по-на­та­тъш­но ре­а­ли­зи­ра­не на пра­ва­та на чо­ве­ка и ос­нов­ни­те сво­боди.
Ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние съ­дър­жа пред­ме­тен ука­за­тел, кой­то улес­ня­ва съ­поста­вя­не­то на уред­ба­та по вклю­че­ни­те в сбор­ни­ка ак­то­ве, спи­сък на дър­жа­ви­те — стра­ни по Кон­вен­ция­та за за­щи­та на пра­ва­та на чо­ве­ка и ос­нов­ни­те сво­бо­ди и про­то­ко­ли­те към нея, както и справочник на основните международни договори в областта на защитата на човешките права.

4. издание
към 15 ноември 2022 г.

 

страницата е разгледана 22 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение