Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1970
Общо страници459693
Средна дебелина на книга233 страници
Книги на български език1853
Книги на чужди езици117

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1083
езотерика, духовни учения149
хуманитарни науки87
поезия85
медицина82
история79
художествена литература76
нумизматика, колекционерство69
техника33
изкуство31

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2023-05-25 Закон за нормативните актове СИБИ
2023-04-27 Закон за адвокатурата СИБИ
2023-04-13 Оценъчната научна дейност - Impact factor/рецензиране - семантичен-епистемологичен анализ - детайли в инсайта на познавателния процес Mind Print
2023-04-04 Металургията и металообработката в района на североизточната част на Балканския полуостров през VI-V хил. пр. н. е. Mind Print
2023-03-30 Древните българи и тайните на Египет Аркаим
2023-03-22 Закон за движението по пътищата СИБИ
2023-03-21 Dogane Bulgare nel 2022 Агенция Митници
2023-03-20 L’ORDRE MULTIPOLAIRE MONDIAL - Manuel pour les studieux Кандес
2023-03-17 Многополюсният световен ред Кандес
2023-03-15 Закон за здравното осигуряване СИБИ
2023-03-13 МИСЛИ В РИМИ. Писано е... за Теб САМИЗДАТ
2023-03-09 Закон за съдебната власт СИБИ
2023-03-02 HOMO LUDENS 26/2023 Съюз на артистите в България
2023-03-01 Закони за собствеността СИБИ
2023-02-24 Търговски закон СИБИ

още...

корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II)

Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-208-2

започната: 2021-11-26

завършена: 2021-12-02

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 216

Сбор­ни­кът включ­ва нор­ма­тив­ни ак­то­ве по при­ла­га­не­то на За­ко­на за уст­ройст­во на те­ри­то­ри­я­та, с ко­и­то се опре­де­лят но­мен­к­ла­ту­ра­та на ви­до­ве­те стро­е­жи, ус­ло­ви­я­та и ре­дът за раз­ре­ша­ва­не пол­з­ва­не­то на стро­е­жи­те, ми­ни­мал­ни­те га­ран­ци­он­ни сро­ко­ве, съста­вя­не­то на ак­то­ве и про­то­ко­ли по вре­ме на стро­и­тел­ст­во­то, об­х­ва­тът, съ­дър­жа­ни­е­то и ре­дът за съста­вя­не на тех­ни­чески­те пас­пор­ти на стро­е­жи­те, ре­дът за об­с­лед­ва­не на ава­рии в стро­и­тел­ст­во­то и за лик­ви­ди­ра­не на пос­ле­ди­ци­те от тях, при­ну­ди­тел­но­то из­пъл­не­ние на за­по­ве­ди за пре­мах­ва­не на не­за­кон­ни строежи.
По­месте­ни са и ак­то­ве­те, уреж­да­щи из­да­ва­не­то на удосто­ве­ре­ния за впис­ва­не в ре­гистъ­ра на кон­сул­тан­ти­те за оце­ня­ва­не на съ­от­вет­ст­ви­е­то на ин­вести­ци­он­ни­те про­ек­ти или упраж­ня­ва­не на стро­и­те­лен над­зор и за­дъл­жи­тел­но­то заст­ра­хо­ва­не в про­ек­ти­ра­не­то и стро­и­тел­ст­вото.

10. из­дание
към 1 де­кем­в­ри 2021 г.

 

страницата е разгледана 160 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение