Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1866
Общо страници427555
Средна дебелина на книга229 страници
Общо книги на български1768
Книги на други езици98

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1042
езотерика, духовни учения145
поезия82
хуманитарни науки81
медицина80
история73
нумизматика, колекционерство63
художествена литература63
техника33
изкуство28

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2021-09-17 Българско (не)преходно - т. 1 Е Мил
2021-09-13 Земеделски земи СИБИ
2021-09-07 Вестник "Революция" - бр. 2/2021 Йоло Денев - ТАНГРА
2021-08-27 Закон за нотариусите и нотариалната дейност СИБИ
2021-08-09 Приноси на населението от района на Източната част на Балканския полуостров в развитието на металургията през периода VI-IV хил.пр.н.е. Mind Print
2021-08-03 Дентална медицина 1/2021 Българско научно стоматологично дружество
2021-07-02 Защита на класифицираната информация СИБИ
2021-06-25 Закон за движението по пътищата СИБИ
2021-06-21 Кодекс за застраховането СИБИ
2021-06-14 ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм Фондация „Медийна демокрация“
2021-06-03 Вземи крилата ми Прима Прес
2021-05-28 Дентална медицина 1/2020 Българско научно стоматологично дружество
2021-05-25 Етажна собственост СИБИ
2021-05-18 Изборен кодекс СИБИ
2021-05-14 сп. Българска реч, 2020, книга 2-3 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

още...

Етажна собственост

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-194-8

започната: 2021-05-21

завършена: 2021-05-25

7. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 144

По­местен е За­ко­нът за управ­ле­ние на етаж­на­та соб­ст­ве­ност,
кой­то уреж­да от­но­ше­ни­я­та, свър­за­ни с управ­ле­ни­е­то на об­щи­те
части на сгра­ди в ре­жим на етаж­на соб­ст­ве­ност — пра­ва и за­дъл­же­ния на соб­ст­ве­ни­ци­те, пол­з­ва­те­ли­те и оби­та­те­ли­те, фор­ми и ор­га­ни на управ­ле­ние, из­пъл­не­ние и кон­т­рол на при­е­ти­те ре­ше­ния, осо­бе­ни за­дъл­же­ния във връз­ка с ре­мон­та, основното об­но­вя­ва­не­ и под­дър­жа­не­то на об­щи­те части. В сбор­ни­ка при­съст­ва и из­в­ле­че­ние от За­ко­на за соб­ст­ве­ност­та в част­та, уреж­да­ща съ­соб­ст­ве­ност­та и етаж­на­та соб­ст­веност.
Вклю­че­ни са На­ред­ба № 6 за опре­де­ля­не на при­ле­жа­ща­та площ към сгра­ди в ре­жим на етаж­на соб­ст­ве­ност в квар­та­ли с ком­п­ле­к­с­но заст­ро­я­ва­не и На­ред­ба № РД‑02-20-8 за съз­да­ва­не и под­дър­жа­не на пуб­ли­чен ре­гистър на сдру­же­ни­я­та на соб­ст­ве­ни­ци­те в сгра­ди в ре­жим на етаж­на соб­ст­веност.
По­месте­ни са и При­мер­ни­ят пра­вил­ник за вът­реш­ния ред в етаж­на­та соб­ст­ве­ност, как­то и об­раз­ци на кни­га на етаж­на­та соб­ст­ве­ност и спо­ра­зу­ме­ние за съз­да­ва­не на сдру­же­ние на соб­ст­ве­ни­ците.
В ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние са по­месте­ни из­в­ле­че­ния от дру­ги за­ко­ни, ко­и­то за­ся­гат от­но­ше­ни­я­та в етаж­на­та соб­ст­ве­ност — ад­рес­на ре­гист­ра­ция, пре­уст­ройст­ва в етаж­на­та соб­ст­ве­ност, за­дъл­же­ния на соб­ст­ве­ни­ци­те, от­г­леж­да­щи до­маш­ни лю­бимци.
Тек­сто­ве­те на За­ко­на за управ­ле­ние на етаж­на­та соб­ст­ве­ност са ано­ти­ра­ни с мно­жест­во вът­реш­ни препра­ща­ния, препра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве и обяс­ни­тел­ни бе­лежки.

7. издание
към 20 май 2021 г.

 

страницата е разгледана 27 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение