Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1936
Общо страници446945
Средна дебелина на книга231 страници
Общо книги на български1824
Книги на други езици112

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1068
езотерика, духовни учения149
хуманитарни науки85
поезия84
медицина82
история78
художествена литература72
нумизматика, колекционерство67
техника33
изкуство30

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2022-12-06 Договори за ЕС • Съдебна практика СИБИ
2022-12-06 Бъдещето на Земята между 2022 и 2047 г. DK Pictures
2022-12-03 Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Mind Print
2022-11-17 Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи СИБИ
2022-10-24 Международно частно право — част III СИБИ
2022-10-18 Международно частно право — част II СИБИ
2022-10-12 Кило любов и метър кожа Факел
2022-10-07 Дядо разказва - втора част САМИЗДАТ
2022-10-07 Музикални разкази САМИЗДАТ
2022-10-04 Листата на брезата САМИЗДАТ
2022-09-29 Дентална медицина 2/2022 Българско научно стоматологично дружество
2022-09-20 Частно съдебно изпълнение СИБИ
2022-09-13 Обществени поръчки СИБИ
2022-09-05 Бюро за оценка на технологии САМИЗДАТ
2022-09-01 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ

още...

корица - Етажна собственост

Етажна собственост

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-194-8

започната: 2021-05-21

завършена: 2021-05-25

7. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 144

По­местен е За­ко­нът за управ­ле­ние на етаж­на­та соб­ст­ве­ност,
кой­то уреж­да от­но­ше­ни­я­та, свър­за­ни с управ­ле­ни­е­то на об­щи­те
части на сгра­ди в ре­жим на етаж­на соб­ст­ве­ност — пра­ва и за­дъл­же­ния на соб­ст­ве­ни­ци­те, пол­з­ва­те­ли­те и оби­та­те­ли­те, фор­ми и ор­га­ни на управ­ле­ние, из­пъл­не­ние и кон­т­рол на при­е­ти­те ре­ше­ния, осо­бе­ни за­дъл­же­ния във връз­ка с ре­мон­та, основното об­но­вя­ва­не­ и под­дър­жа­не­то на об­щи­те части. В сбор­ни­ка при­съст­ва и из­в­ле­че­ние от За­ко­на за соб­ст­ве­ност­та в част­та, уреж­да­ща съ­соб­ст­ве­ност­та и етаж­на­та соб­ст­веност.
Вклю­че­ни са На­ред­ба № 6 за опре­де­ля­не на при­ле­жа­ща­та площ към сгра­ди в ре­жим на етаж­на соб­ст­ве­ност в квар­та­ли с ком­п­ле­к­с­но заст­ро­я­ва­не и На­ред­ба № РД‑02-20-8 за съз­да­ва­не и под­дър­жа­не на пуб­ли­чен ре­гистър на сдру­же­ни­я­та на соб­ст­ве­ни­ци­те в сгра­ди в ре­жим на етаж­на соб­ст­веност.
По­месте­ни са и При­мер­ни­ят пра­вил­ник за вът­реш­ния ред в етаж­на­та соб­ст­ве­ност, как­то и об­раз­ци на кни­га на етаж­на­та соб­ст­ве­ност и спо­ра­зу­ме­ние за съз­да­ва­не на сдру­же­ние на соб­ст­ве­ни­ците.
В ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние са по­месте­ни из­в­ле­че­ния от дру­ги за­ко­ни, ко­и­то за­ся­гат от­но­ше­ни­я­та в етаж­на­та соб­ст­ве­ност — ад­рес­на ре­гист­ра­ция, пре­уст­ройст­ва в етаж­на­та соб­ст­ве­ност, за­дъл­же­ния на соб­ст­ве­ни­ци­те, от­г­леж­да­щи до­маш­ни лю­бимци.
Тек­сто­ве­те на За­ко­на за управ­ле­ние на етаж­на­та соб­ст­ве­ност са ано­ти­ра­ни с мно­жест­во вът­реш­ни препра­ща­ния, препра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве и обяс­ни­тел­ни бе­лежки.

7. издание
към 20 май 2021 г.

 

страницата е разгледана 151 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение