Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1856
Общо страници424703
Средна дебелина на книга229 страници
Общо книги на български1758
Книги на други езици98

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1037
езотерика, духовни учения144
поезия82
хуманитарни науки80
медицина79
история73
художествена литература63
нумизматика, колекционерство62
техника33
изкуство28

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2021-06-03 Вземи крилата ми Прима Прес
2021-05-28 Дентална медицина 1/2020 Българско научно стоматологично дружество
2021-05-25 Етажна собственост СИБИ
2021-05-18 Изборен кодекс СИБИ
2021-05-14 сп. Българска реч, 2020, книга 2-3 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2021-05-08 Импресии САМИЗДАТ
2021-05-07 Обществени поръчки СИБИ
2021-04-28 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2021-04-27 Вестник "Революция" - бр. 1/2021 Йоло Денев - ТАНГРА
2021-04-22 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ
2021-04-16 Закон за адвокатурата СИБИ
2021-04-14 Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Mind Print
2021-04-13 Недоизказано САМИЗДАТ
2021-04-12 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност СИБИ
2021-04-06 Защита на конкуренцията СИБИ

още...

Закон за устройство на територията

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-184-9

започната: 2021-03-05

завършена: 2021-03-12

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 464

Из­да­ни­е­то пред­ста­вя за­ко­но­ва­та уред­ба на от­но­ше­ни­я­та, свър­за­ни с уст­ройст­во­то на те­ри­то­ри­я­та, с ин­вести­ци­он­но­то про­ек­ти­ра­не и стро­и­тел­ст­во­то, с ре­жи­ма и огра­ни­че­ни­я­та вър­ху соб­ст­ве­ност­та за уст­ройст­ве­ни це­ли, как­то и с кон­т­ро­ла вър­ху уст­ройст­во­то на те­ри­то­ри­я­та — ос­пор­ва­не на ин­ди­ви­ду­ал­ни ад­ми­нист­ра­тив­ни ак­то­ве, ад­ми­нист­ра­ти­вен кон­т­рол, не­до­пуска­не и от­ст­ра­ня­ва­не на не­за­кон­но­то стро­и­тел­ство.
По­месте­ни са За­ко­нът за уст­ройст­во на те­ри­то­ри­я­та, За­ко­нът за уст­ройст­во­то и заст­ро­я­ва­не­то на Сто­лич­на­та об­щи­на и За­ко­нът за уст­ройст­во­то на Чер­но­мор­ско­то крайб­режие. Вклю­чен е и За­ко­нът за ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие, с кой­то се уреж­дат раз­ра­бот­ва­не­то, управ­ле­ни­е­то и ин­фор­ма­ци­он­но­то оси­гу­ря­ва­не на кон­цеп­ции и схе­ми за прост­ран­ст­ве­но раз­ви­тие на на­ци­о­нал­но и ре­ги­о­нал­но рав­нище.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции на из­ме­не­ни и от­ме­не­ни раз­по­ред­би, с препра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве и меж­ду прав­ни нор­ми, вклю­че­ни в сбор­ника.

17. из­дание
към 15 март 2021 г.

 

страницата е разгледана 47 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение