Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1790
Общо страници405583
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1695
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1001
езотерика, духовни учения139
медицина78
хуманитарни науки77
поезия76
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство58
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ
2020-08-02 Неизбродимата страна Любов САМИЗДАТ
2020-07-16 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение СИБИ
2020-07-07 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ
2020-07-01 Одриското царство - част I: Тракийските племена и племенни обединения. Одриси и одриско племенно обединение Mind Print
2020-06-21 Вестник "Революция" - бр. 1/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-06-18 Граждански процесуален кодекс СИБИ
2020-05-21 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение СИБИ
2020-05-21 Одриското царство - Част 2 - Терес I, Спарадок, Ситалк Mind Print
2020-05-21 Одриското царство - Част 3 - Севт I, Меток, Хебризелм, Котис I Mind Print
2020-05-21 Одриското царство - Част 4 - Аматок, Керсеблепт, Терес II, Бергей, Кетрипор... Mind Print
2020-05-11 Тестове за клинична подготовка по консервативно зъболечение Скала Принт
2020-05-06 З0 сезона „Сфумато“ Сдружение Антракт
2020-05-05 Последни сонети САМИЗДАТ

още...

корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I)

Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-112-2

започната: 2019-01-28

завършена: 2019-01-31

8. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 176

Из­да­ни­е­то съ­дър­жа нор­ма­тив­ни ак­то­ве по при­ла­га­не­то на За­ко­на за уст­ройст­во на те­ри­то­ри­я­та. В сбор­ни­ка е вклю­че­на На­ред­ба № 7 за пра­ви­ла и нор­ма­ти­ви за уст­ройст­во на от­дел­ни­те ви­до­ве те­ри­то­рии, ко­я­то опре­де­ля пра­ви­ла­та и нор­ма­ти­ви­те за уст­ройст­во на те­ри­то­ри­я­та, как­то и нор­ма­ти­ви­те за не­об­хо­ди­ма­та зе­мя при заст­ро­я­ва­не с ог­лед ефек­тив­но­то из­пол­з­ва­не на те­ри­то­ри­и­те и под­дър­жа­не­то на при­род­но­то рав­но­весие.
По­месте­на е и На­ред­ба № 8 за обе­ма и съ­дър­жа­ни­е­то на уст­ройст­ве­ни­те пла­но­ве за­ед­но с при­ло­же­ни­я­та към нея — изиск­ва­ния към съ­дър­жа­ни­е­то и офор­мя­не­то на гра­фич­ни­те ма­те­ри­а­ли към про­ек­т­ни­те части, изиск­ва­ния за изоб­ра­зя­ва­не­то на гра­фич­ни­те еле­мен­ти на те­ри­то­ри­я­та към ви­до­ве­те уст­ройст­ве­ни пла­но­ве, илюст­ра­ции на части от уст­ройст­ве­ни пла­но­ве от раз­ли­чен тип.

8. из­дание
към 5 фев­ру­а­ри 2019 г.

 

страницата е разгледана 187 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение