Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1785
Общо страници404669
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1690
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература998
езотерика, духовни учения139
медицина78
хуманитарни науки77
поезия74
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство58
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-07-01 Одриското царство - част I: Тракийските племена и племенни обединения. Одриси и одриско племенно обединение Mind Print
2020-06-21 Вестник "Революция" - бр. 1/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-06-18 Граждански процесуален кодекс СИБИ
2020-05-21 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение СИБИ
2020-05-21 Одриското царство - Част 2 - Терес I, Спарадок, Ситалк Mind Print
2020-05-21 Одриското царство - Част 3 - Севт I, Меток, Хебризелм, Котис I Mind Print
2020-05-21 Одриското царство - Част 4 - Аматок, Керсеблепт, Терес II, Бергей, Кетрипор... Mind Print
2020-05-11 Тестове за клинична подготовка по консервативно зъболечение Скала Принт
2020-05-06 З0 сезона „Сфумато“ Сдружение Антракт
2020-05-05 Последни сонети САМИЗДАТ
2020-05-05 Сонети САМИЗДАТ
2020-05-03 Моят път към свободата и случаят Чаплин САМИЗДАТ
2020-04-30 Да се потопим дълбоко - От повърхнoстното до същността. Трите нива на духовните институции Шям
2020-04-24 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение СИБИ
2020-04-21 Невростоматологични синдроми – диференциална диагноза на орофациалната болка САМИЗДАТ

още...

корица - Приноси към проучванията на тракийските анепиграфни сребърни монети, имащи изображения на силени и нимфи от втората половина на VI до средата на V в. пр. н. е.

Приноси към проучванията на тракийските анепиграфни сребърни монети, имащи изображения на силени и нимфи от втората половина на VI до средата на V в. пр. н. е.

автор: Ставри Топалов

издателство: Mind Print

ISBN: 978-954-92873-0-1

започната: 2015-11-14

завършена: 2015-12-08

1. издание

език: български

жанр: нумизматика, колекционерство

Изработване на корица

Сътрудничество при печат

формат: 60 х 84 / 16 (А5)

страници: 104

В про­у­ч­ва­не­то са пред­ста­ве­ни в обоб­щен вид ре­зул­та­ти­те от дъл­го­го­диш­ни­те наб­лю­де­ния и про­у­ч­ва­ния на ав­то­ра за от­си­ча­ни­те в древ­на Тра­кия мо­не­ти, на­ми­ра­ни на те­ри­то­рия­та на съв­ре­мен­на Бъл­га­рия. На ос­но­ва­ние на из­ди­ре­ни­те но­ви ну­миз­ма­тич­ни ма­те­ри­а­ли и ра­йо­ни­те на тях­но­то ме­сто­на­ми­ра­не са пред­ста­ве­ни ре­зул­та­ти от про­у­ч­ва­не­то на раз­про­ст­ра­не­ни­те пре­дим­но в от­да­ле­че­ни­те от юж­ни­те крайб­ре­жия на древ­на Тра­кия зе­ми ане­пиг­раф­ни мо­не­ти с изоб­ра­же­ния на си­ле­ни и ним­фи, как­то и на по-ряд­ко сре­ща­ни­те мо­не­ти с изоб­ра­же­ния на кен­тав­ри и ним­фи, мо­не­ти, от­си­ча­ни през вто­ра­та по­ло­ви­на на VI и на­ча­ло­то на V в. пр. н. е. Ос­нов­но вни­ма­ние е от­де­ле­но на мо­не­ти­те от ти­па “си­лен, дър­жащ в обя­тия­та си ним­фа – вдлъб­нат квад­рат, съста­вен по­сред­ст­вом ча­сти от сек­то­ри на че­ти­ри квад­рат­че­та“, кои­то по-на­та­тък са от­бе­ляз­ва­ни ка­то мо­не­ти от ти­па „си­лен и ним­фа“, тип, до­ми­ни­ращ в мо­нет­но­то об­ра­ще­ние на те­ри­то­рии­те, оби­та­ва­ни от од­ри­си­те, т. е. в юго­за­пад­на­та част на ран­но­то Од­ри­ско цар­ст­во. Спо­ред по­ве­че­то из­сле­до­ва­те­ли те­зи мо­не­ти са от­си­ча­ни от Та­сос или дру­ги гръц­ки гра­до­ве от тра­кий­ски­те крайб­ре­жия, въпре­ки че на те­ри­то­рия­та на съв­ре­мен­на Гър­ция до­се­га са на­ме­ре­ни ед­ва ня­кол­ко де­сет­ки от те­зи мо­не­ти. В тех­ни­те про­у­ч­ва­ния е от­бе­ля­за­но съ­ще­ст­ву­ва­не­то са­мо на два из­ве­ст­ни но­ми­на­ла от тях, а имен­но ста­те­ри и драх­ми, а по­на­сто­я­щем от те­зи из­сле­до­ва­те­ли е прие­то, че то­ва са ста­те­ри и три­те. В про­у­ч­ва­ния­та на ав­то­ра са пуб­ли­ку­ва­ни на­ми­ра­ни­те са­мо във вът­реш­ност­та на Тра­кия не­и­з­ве­ст­ни до на­ча­ло­то на не­го­ви­те пуб­ли­ка­ции два по-мал­ки но­ми­на­ли сре­бър­ни мо­не­ти от ти­па „си­лен и ним­фа“ и не­и­з­ве­ст­ни­те до­то­га­ва два но­ми­на­ла брон­зо­ви мо­не­ти от ти­па „си­лен и ним­фа“, как­то и ин­фор­ма­ция за на­ми­ра­ни на те­ри­то­рия­та на Бъл­га­рия ня­кол­ко хи­ля­ди мо­не­ти от типа „силен и нимфа“. На ос­но­ва­ние тях­но­то кон­цен­т­ри­ра­но ме­сто­на­ми­ра­не в оби­та­ва­ни­те от од­ри­си­те зе­ми по гор­ни­те и сред­ни­те те­че­ния на ре­ки­те Ма­ри­ца и Тун­джа и про­дъл­жи­тел­но­то им от­си­ча­не от ран­ни­те од­ри­ски вла­де­те­ли, как­то и упот­ре­ба­та им до сре­да­та на IV в. пр. н. е. ка­то ос­нов­но из­пол­з­ван ме­стен тип сре­бър­ни мо­не­ти в юго­за­пад­на­та част от те­ри­то­рия­та на ран­но­то Од­ри­ско цар­ст­во, от ав­то­ра са пред­ста­ве­ни над 25 съ­ще­ст­ве­ни до­во­да за при­над­леж­ност­та на мо­не­ти­те от ти­па „си­лен и ним­фа“ към ран­но­то тра­кий­ско пле­мен­но мо­не­то­се­че­не, най ве­ро­ят­но към мо­не­то­се­че­не­то на од­ри­си­те и със си­гур­ност към мо­не­то­се­че­не­то на ран­ни­те од­ри­ски вла­де­те­ли (пър­ви пуб­ли­ка­ции То­па­лов, 1998, 93–162; Topalov, 2003, 99–178, а на­по­сле­дък То­па­лов, 2011; Topalov, 2012; То­па­лов, 2014, 43–261 и кон­крет­но 217–161).
В про­у­ч­ва­не­то под­роб­но са ко­мен­ти­ра­ни от­си­ча­ни­те в съ­щия пе­ри­од от вре­ме мо­не­ти от ти­по­ве­те “тан­цу­ващ с ним­фа си­лен/пре­след­ващ ним­фа си­лен – вдлъб­нат квад­рат, раз­де­лен чрез два ди­а­го­на­ла на че­ти­ри три­ъ­гъл­ни­ка“ и „кен­та­вър, дър­жащ в обя­тия­та си ним­фа – вдлъб­нат квад­рат, съста­вен по­сред­ст­вом ча­сти от сек­то­ри на че­ти­ри квад­рат­че­та“. На ос­но­ва­ние из­вър­ше­на­та съ­по­став­ка на ос­нов­ни­те изоб­ра­же­ния на от­си­ча­ни­те по то­ва вре­ме мо­не­ти на гръц­ки­те гра­до­ве от тра­кий­ски­те крайб­ре­жия и мо­не­ти­те с изоб­ра­же­ния на си­ле­ни и ним­фи и кен­тав­ри и ним­фи, как­то и с при­веж­да­не­то на дру­ги съ­ще­ст­ве­ни до­во­ди, са пред­ста­ве­ни ар­гу­мен­ти­ра­ни из­во­ди, че има­щи­те те­зи ос­нов­ни изоб­ра­же­ния мо­не­ти при­над­ле­жат на ран­но­то тра­кий­ско пле­мен­но мо­не­то­се­че­не, а не на ран­но­то гръц­ко по­лис­но мо­не­то­се­че­не. Ще от­бе­ле­жим един от до­во­ди­те, а имен­но, че от из­ве­ст­ни­те по­на­сто­я­щем 9 ти­па мо­не­ти с изоб­ра­же­ния на си­ле­ни и ним­фи и кен­тав­ри и ним­фи 6 от тях са с име­на­та на раз­лич­ни тра­кий­ски пле­ме­на, а 3 са ане­пиг­раф­ни, как­то и че не са из­ве­ст­ни мо­не­ти с по­доб­ни изоб­ра­же­ния, има­щи име­на на гръц­ки гра­до­ве от тра­кий­ски­те крайб­ре­жия, въпре­ки въз­при­е­та­та още от на­ча­ло­то на V в. пр. н. е. от те­зи гра­до­ве по­ста­нов­ка, към ос­нов­ни­те изоб­ра­же­ния от тех­ни­те мо­не­ти да се до­ба­вя и пис­ме­но от­бе­ляз­ва­не кои са тех­ни­те из­да­те­ли. Два от те­зи три ти­па ане­пиг­раф­ни мо­не­ти, без до­ста­тъч­ни ос­но­ва­ния про­дъл­жа­ват и по­на­сто­я­щем да се до­каз­ват и при­е­мат за от­си­ча­ни от гръц­ки гра­до­ве от тра­кий­ски­те крайб­режия.

 

страницата е разгледана 874 пъти

Можете да поръчате тази книга като се свържете с нас.

error found
Докладвай за неточност/допълнение