Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1803
Общо страници408515
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1706
Книги на други езици97

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1005
езотерика, духовни учения141
медицина78
поезия78
хуманитарни науки77
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство60
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-09-15 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-09-14 Организации с нестопанска цел СИБИ
2020-09-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2020-09-01 Закони за собствеността СИБИ
2020-08-31 Българско (не)преходно Е Мил
2020-08-29 Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Mind Print
2020-08-29 Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Mind Print
2020-08-20 Природа САМИЗДАТ
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-18 Най-съкровеното САМИЗДАТ
2020-08-12 Атлантида и древните българи АРКАИМ
2020-08-11 Семеен кодекс СИБИ
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ

още...

корица - Съдебна администрация

Съдебна администрация

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-868-8

започната: 2014-01-28

завършена: 2014-01-30

5. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 176

Сбор­ни­кът включ­ва Пра­вил­ни­ка за ад­ми­ни­ст­ра­ция­та в съ­ди­ли­ща­та, с кой­то се опре­де­лят зве­на­та на ад­ми­ни­ст­ра­ция­та в съ­ди­ли­ща­та и тех­ни­те фун­к­ци­о­нал­ни­ ха­рак­те­ри­сти­ки, рег­ла­мен­ти­рат се ор­га­ни­за­ция­та на ра­бо­та­та и ста­ту­сът на съ­деб­ни­те слу­жи­те­ли. По­ме­сте­на е и На­ред­ба № 8 за фун­к­ции­те и ор­га­ни­за­ция­та на дей­ност­та на бю­ра­та за съ­ди­мост.
Пред­ста­ве­ни са из­вле­че­ния от пра­вил­ни­ци­те за ад­ми­ни­ст­ра­ция­та на Вър­хов­ния ка­са­ци­о­нен съд, на Вър­хов­ния ад­ми­ни­ст­ра­ти­вен съд и на Про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия в част­та им, уреж­да­ща дей­ност­та на спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те им ад­ми­ни­ст­ра­ции във връз­ка с об­ра­зу­ва­не­то, дви­же­ние­то и прик­люч­ва­не­то на де­ла­та, ви­до­ве­те кни­ги, кои­то се во­дят, и дру­ги дей­но­сти на съ­деб­но­то де­ло­вод­ство.

5. из­дание
към 1 фев­ру­а­ри 2014 г.

 

страницата е разгледана 569 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение