Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1803
Общо страници408515
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1706
Книги на други езици97

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1005
езотерика, духовни учения141
медицина78
поезия78
хуманитарни науки77
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство60
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-09-15 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-09-14 Организации с нестопанска цел СИБИ
2020-09-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2020-09-01 Закони за собствеността СИБИ
2020-08-31 Българско (не)преходно Е Мил
2020-08-29 Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Mind Print
2020-08-29 Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Mind Print
2020-08-20 Природа САМИЗДАТ
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-18 Най-съкровеното САМИЗДАТ
2020-08-12 Атлантида и древните българи АРКАИМ
2020-08-11 Семеен кодекс СИБИ
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ

още...

корица - Публични финанси

Публични финанси

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-849-7

започната: 2013-09-18

завършена: 2013-09-23

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 232

Пред­ста­ве­на е за­ко­но­ва­та уред­ба на бю­джет­на­та рам­ка, об­що­то уст­рой­ст­во и струк­ту­ра на пуб­лич­ни­те фи­нан­си — фи­скал­ни пра­ви­ла и ог­ра­ни­че­ния, съста­вя­не, при­е­ма­не, из­пъл­не­ние и от­чи­та­не на дър­жав­ния бю­джет, на об­щин­ски­те бю­дже­ти и на дру­ги бю­дже­ти, по­па­да­щи в об­хва­та на кон­со­ли­ди­ра­на­та фи­скал­на прог­ра­ма, ре­жим на смет­ки­те за сред­ст­ва­та от Ев­ро­пей­ския съ­юз, от­чет­ност­та на бю­джет­ни­те ор­га­ни­за­ции и др.
В сбор­ни­ка са вклю­че­ни и ак­то­ве­те, с кои­то се рег­ла­мен­ти­рат пра­во­мо­щия­та, уст­рой­ст­во­то, ор­га­ни­за­ция­та и дей­ност­та на Смет­на­та па­ла­та ка­то дър­жа­вен ор­ган за вън­шен одит на бю­дже­та и дру­ги пуб­лич­ни сред­ст­ва, прин­ци­пи­те и изи­ск­ва­ния­та към си­сте­ми­те за фи­нан­со­во управ­ле­ние и кон­т­рол в ор­га­ни­за­ции­те от пуб­лич­ния сек­тор, вът­реш­ния одит в тях, одит­ни­те дей­но­сти по фон­до­ве и прог­ра­ми на Ев­ро­пей­ския съ­юз, как­то и об­хва­та и съ­дър­жа­ние­то на дей­ност­та по дър­жав­на фи­нан­со­ва ин­с­пек­ция.

1. из­дание
към 1 ок­том­ври 2013 г.

 

страницата е разгледана 610 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение