Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1803
Общо страници408515
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1706
Книги на други езици97

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1005
езотерика, духовни учения141
медицина78
поезия78
хуманитарни науки77
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство60
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-09-15 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-09-14 Организации с нестопанска цел СИБИ
2020-09-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2020-09-01 Закони за собствеността СИБИ
2020-08-31 Българско (не)преходно Е Мил
2020-08-29 Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Mind Print
2020-08-29 Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Mind Print
2020-08-20 Природа САМИЗДАТ
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-18 Най-съкровеното САМИЗДАТ
2020-08-12 Атлантида и древните българи АРКАИМ
2020-08-11 Семеен кодекс СИБИ
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ

още...

корица - Договори за ЕС • Съдебна практика

Договори за ЕС • Съдебна практика

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-847-3

започната: 2013-07-19

завършена: 2013-09-21

3. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 896

Сбор­ни­кът съ­дър­жа но­ви­те кон­со­ли­ди­ра­ни тек­сто­ве на до­го­во­ри­те за ЕС след тях­но­то из­ме­не­ние с До­го­во­ра за при­съ­е­ди­ня­ва­не на Хър­ва­тия. По­ме­сте­ни са и про­то­ко­ли­те и дек­ла­ра­ции­те към До­го­во­ри­те, Хар­та­та на ос­нов­ни­те пра­ва и ра­зяс­не­ния­та към нея.
Съ­деб­на­та прак­ти­ка в тре­то­то из­да­ние е зна­чи­тел­но до­пъл­не­на. Кри­те­рии­те за ней­ния под­бор са пре­ци­зи­ра­ни, а обе­мът є — раз­ши­рен. До­ба­ве­н е и нов раз­дел, пос­ве­тен на за­щи­та­та на ос­нов­ни­те пра­ва и Хар­та­та на ос­нов­ни­те пра­ва в ЕС.
За до­пъл­ни­тел­но улес­не­ние на чи­та­те­ля в Ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние са вклю­че­ни пред­ме­тен и хро­но­ло­ги­чен
ука­за­тел на прак­ти­ка­та на Съ­да на ЕС.
Съста­ви­тел­ст­во, въ­ве­де­ния, пре­пра­ща­ния, ано­ти­ра­щи бе­леж­ки,
под­бор на съ­деб­на­та прак­ти­ка, ин­фор­ма­ци­он­но при­ло­же­ние
от Ста­ни­слав Ко­стов.

3. из­дание

 

страницата е разгледана 690 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение