Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1803
Общо страници408515
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1706
Книги на други езици97

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1005
езотерика, духовни учения141
медицина78
поезия78
хуманитарни науки77
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство60
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-09-15 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-09-14 Организации с нестопанска цел СИБИ
2020-09-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2020-09-01 Закони за собствеността СИБИ
2020-08-31 Българско (не)преходно Е Мил
2020-08-29 Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Mind Print
2020-08-29 Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Mind Print
2020-08-20 Природа САМИЗДАТ
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-18 Най-съкровеното САМИЗДАТ
2020-08-12 Атлантида и древните българи АРКАИМ
2020-08-11 Семеен кодекс СИБИ
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ

още...

корица - Гражданска регистрация на лицата

Гражданска регистрация на лицата

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-834-3

започната: 2013-04-25

завършена: 2013-05-08

8. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 336

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на граж­дан­ска­та ре­ги­ст­ра­ция на фи­зи­че­ски­те ли­ца в Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия, при­до­би­ва­не­то, за­губ­ва­не­то и въз­ста­но­вя­ва­не­то на бъл­гар­ско граж­дан­ст­во, прав­ния ре­жим на чуж­ден­ци­те при вли­за­не, пре­би­ва­ва­не и на­пу­ска­не на стра­на­та, усло­вия­та и ре­да, при кои­то граж­да­ни­те на Ев­ро­пей­ския съ­юз и чле­но­ве­те на тех­ни­те се­мей­ст­ва мо­гат да вли­зат, пре­би­ва­ват и на­пу­скат Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия, пре­до­ста­вя­не­то на осо­бе­на зак­ри­ла на чуж­ден­ци — убе­жи­ще, ста­тут на бе­жа­нец, ху­ма­ни­та­рен ста­тут и вре­мен­на зак­ри­ла. По­ме­стен е и За­ко­нът за бъл­гар­ски­те лич­ни до­ку­менти.
В Ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние са вклю­че­ни ре­ле­вант­но из­вле­че­ние от До­го­во­ра за фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на ЕС и спра­воч­ник на мно­го­ст­ран­ни меж­ду­на­род­ни до­го­во­ри и ак­то­ве на пра­во­то на ЕС, как­то и из­вле­че­ние от За­ко­на за бор­ба с тра­фи­ка на хо­ра във връз­ка с мер­ки­те за зак­ри­ла, усло­вия­та на пре­би­ва­ва­не и лич­ни­те до­ку­мен­ти на жер­т­ви­те
на тра­фик на хора.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции и с пре­пра­ща­ния към ак­то­ве по при­ла­га­не­то на за­ко­ни­те, вклю­че­ни в сбор­ника.

8. из­дание
към 10 май 2013 г.

 

страницата е разгледана 639 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение