Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1803
Общо страници408515
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1706
Книги на други езици97

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1005
езотерика, духовни учения141
медицина78
поезия78
хуманитарни науки77
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство60
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-09-15 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-09-14 Организации с нестопанска цел СИБИ
2020-09-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2020-09-01 Закони за собствеността СИБИ
2020-08-31 Българско (не)преходно Е Мил
2020-08-29 Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Mind Print
2020-08-29 Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Mind Print
2020-08-20 Природа САМИЗДАТ
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-18 Най-съкровеното САМИЗДАТ
2020-08-12 Атлантида и древните българи АРКАИМ
2020-08-11 Семеен кодекс СИБИ
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ

още...

корица - Закон за съдебната власт

Закон за съдебната власт

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-777-3

започната: 2013-04-19

завършена: 2013-04-26

13. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 264

В сбор­ни­ка са вклю­че­ни За­ко­нът за съ­деб­на­та власт, из­вле­че­ние от Кон­сти­ту­ция­та и тъл­ку­ва­тел­ни ре­ше­ния на Кон­сти­ту­ци­он­ния съд от­нос­но уст­рой­ст­во­то и прин­ци­пи­те на дей­ност­та на ор­га­ни­те на съ­деб­на­та си­сте­ма и вза­и­мо­дей­ст­вие­то по­меж­ду им.
По­ме­сте­ни са и етич­ни­те ко­дек­си на ма­ги­ст­ра­ти­те
и на съ­деб­ни­те слу­жи­тели.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции на из­ме­не­ни и от­ме­не­ни раз­по­ред­би и с пре­пра­ща­ния към ре­ше­ния на Кон­сти­ту­ци­он­ния съд,
към ак­то­ве по при­ла­га­не­то на за­ко­на и към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­тове.

13. ак­ту­а­ли­зи­ра­но из­дание
към 7 май 2013 г.

 

страницата е разгледана 708 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение