Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1803
Общо страници408515
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1706
Книги на други езици97

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1005
езотерика, духовни учения141
медицина78
поезия78
хуманитарни науки77
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство60
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-09-15 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-09-14 Организации с нестопанска цел СИБИ
2020-09-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2020-09-01 Закони за собствеността СИБИ
2020-08-31 Българско (не)преходно Е Мил
2020-08-29 Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Mind Print
2020-08-29 Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Mind Print
2020-08-20 Природа САМИЗДАТ
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-18 Най-съкровеното САМИЗДАТ
2020-08-12 Атлантида и древните българи АРКАИМ
2020-08-11 Семеен кодекс СИБИ
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ

още...

корица - Закон за кооперациите. Закон за жилищностроителните кооперации

Закон за кооперациите. Закон за жилищностроителните кооперации

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-832-9

започната: 2013-04-16

завършена: 2013-04-19

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 88

В сбор­ни­ка е пред­ста­ве­на уред­ба­та на ко­о­пе­ра­ции­те ка­то сдру­же­ния на фи­зи­че­ски ли­ца с про­мен­лив ка­пи­тал и с про­мен­лив брой чле­но­ве, кои­то чрез вза­и­мо­по­мощ и сът­руд­ни­че­ст­во осъ­ще­ст­вя­ват тър­гов­ска дей­ност за за­до­во­ля­ва­не на тех­ни ико­но­ми­че­ски, со­ци­ал­ни и кул­тур­ни ин­те­ре­си. Вклю­че­ни са и ак­то­ве­те, рег­ла­мен­ти­ра­щи ко­о­пе­ра­тив­на­та ре­сти­туция.
По­ме­стен е и За­ко­нът за жи­лищ­но­ст­ро­и­тел­ни­те ко­о­пе­ра­ции, с кои­то се уреж­да уч­ре­дя­ва­не­то и дей­ност­та на ЖСК с цел снаб­дя­ва­не на чле­но­ве­те є със соб­ст­ве­ни жи­ли­ща, га­ра­жи и ате­лие­та чрез ор­га­ни­зи­ра­не на стро­и­тел­на дей­ност — член­ст­во, ор­га­ни, прек­ра­тя­ва­не, съ­де­бен кон­трол.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­пра­ща­ния меж­ду прав­ни раз­по­ред­би, по­ме­сте­ни в сбор­ни­ка, към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве, как­то и към тъл­ку­ва­тел­ни по­ста­нов­ле­ния и тъл­ку­ва­тел­ни ре­ше­ния на ВС и ВКС, чии­то дис­по­зи­ти­ви са по­ме­сте­ни в Ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­жение.

1. из­дание
към 22 април 2013 г.

 

страницата е разгледана 714 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение