Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1803
Общо страници408515
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1706
Книги на други езици97

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1005
езотерика, духовни учения141
медицина78
поезия78
хуманитарни науки77
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство60
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-09-15 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-09-14 Организации с нестопанска цел СИБИ
2020-09-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2020-09-01 Закони за собствеността СИБИ
2020-08-31 Българско (не)преходно Е Мил
2020-08-29 Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Mind Print
2020-08-29 Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Mind Print
2020-08-20 Природа САМИЗДАТ
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-18 Най-съкровеното САМИЗДАТ
2020-08-12 Атлантида и древните българи АРКАИМ
2020-08-11 Семеен кодекс СИБИ
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ

още...

корица - Защита на потребителите

Защита на потребителите

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-831-2

започната: 2013-04-12

завършена: 2013-04-19

7. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 320

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на пра­ва­та на пот­ре­би­те­ли­те и тях­на­та за­щи­та, изи­ск­ва­ния­та от­нос­но ин­фор­ма­ция­та, коя­то след­ва да се пре­до­ста­вя за сто­ки­те и услу­ги­те, пус­на­ти на па­за­ра, тех­ни­те същ­но­ст­ни ха­рак­те­ри­сти­ки и на­чи­на за от­ра­зя­ва­не­то им при ети­ке­ти­ра­не, сро­ко­ве­те и усло­вия­та за га­ран­ции и рек­ла­ма­ции, ор­га­ни­те и ор­га­ни­за­ции­те за за­щи­та на пот­ре­би­те­ли­те, уред­ба­та на пот­ре­би­тел­ски­те спо­рове.
По­ме­сте­ни са и За­ко­нът за пот­ре­би­тел­ския кре­дит, За­ко­нът за елек­т­рон­на­та тър­го­вия, За­ко­нът за пре­до­ста­вя­не на фи­нан­со­ви услу­ги от раз­сто­я­ние и За­ко­нът за дей­но­сти­те по пре­до­ста­вя­не­ на услу­ги с ог­лед спе­ци­ал­на­та за­щи­та на пот­ре­би­те­ли­те, уре­де­на с тях.
Сбор­ни­кът включ­ва и из­вле­че­ния от За­ко­на за ра­дио­то и те­ле­ви­зия­та и от За­ко­на за за­щи­та на кон­ку­рен­ция­та във връз­ка с уред­ба­та на тър­гов­ски­те съ­о­б­ще­ния — рек­ла­ма, те­ле­ви­зи­о­нен па­зар, по­зи­ци­о­ни­ра­не на про­дук­ти, спон­сор­ст­во, и със заб­ра­на­та на не­ло­ял­на­та кон­ку­ренция.

7. из­дание
към 20 април 2013 г.

 

страницата е разгледана 614 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение