Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1803
Общо страници408515
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1706
Книги на други езици97

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1005
езотерика, духовни учения141
медицина78
поезия78
хуманитарни науки77
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство60
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-09-15 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-09-14 Организации с нестопанска цел СИБИ
2020-09-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2020-09-01 Закони за собствеността СИБИ
2020-08-31 Българско (не)преходно Е Мил
2020-08-29 Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Mind Print
2020-08-29 Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Mind Print
2020-08-20 Природа САМИЗДАТ
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-18 Най-съкровеното САМИЗДАТ
2020-08-12 Атлантида и древните българи АРКАИМ
2020-08-11 Семеен кодекс СИБИ
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ

още...

корица - Закон за туризма

Закон за туризма

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-830-5

започната: 2013-04-05

завършена: 2013-04-08

4. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 176

В сбор­ни­ка е по­ме­стен но­ви­ят За­кон за ту­риз­ма, кой­то уреж­да об­ще­ст­ве­ни­те от­но­ше­ния, свър­за­ни с управ­ле­ние­то, ре­гу­ли­ра­не­то и кон­т­ро­ла вър­ху ту­ри­сти­че­ски­те дей­но­сти, ре­ги­ст­ра­ция­та на ту­ро­пе­ра­то­ри­те и ту­ри­сти­че­ски­те аген­ти, ка­те­го­ри­за­ция­та и сер­ти­фи­ка­ция­та на ту­ри­сти­че­ски­те обек­ти, пра­во­мо­щия­та на дър­жав­ни­те ор­га­ни, ор­га­ни­за­ции­те за управ­ле­ние на ту­ри­сти­че­ски­те ра­йо­ни и ту­ри­сти­че­ски­те сдру­же­ния по фор­ми­ра­не и про­веж­да­не на по­ли­ти­ка за устой­чи­во раз­ви­тие на ту­ризма.
Вклю­че­ни са раз­по­ред­би от Рег­ла­мент (ЕС) № 181/2011 и Рег­ла­мент (ЕО) № 1107/2006, за на­ру­ша­ва­не­то на кои­то За­ко­нът за ту­риз­ма пред­виж­да ад­ми­ни­ст­ра­тив­но­на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност.
В до­пъл­не­ние са по­ме­сте­ни из­влеч­ения от: За­ко­на за за­щи­та на пот­ре­би­те­ли­те — от­нос­но не­рав­но­прав­ни­те кла­у­зи в пот­ре­би­тел­ски­те до­го­во­ри и ко­лек­тив­ни­те иско­ве за обез­ще­тя­ва­не на вре­ди, при­чи­не­ни на пот­ре­би­те­ли; За­ко­на за фи­зи­че­ско­то въз­пи­та­ние и спор­та — от­нос­но уред­ба­та на со­ци­ал­ния ту­ри­зъм; За­ко­на за ав­то­мо­бил­ни­те пре­во­зи — във връз­ка с уче­ни­че­ски­те пъ­ту­вания.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с вът­реш­ни пре­пра­ща­ния и пре­пра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве, от­но­си­ми към уред­ба­та на ту­ри­сти­че­ски­те дей­но­сти, услу­ги и обекти.

4. из­дание
към 10 април 2013 г.

 

страницата е разгледана 661 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение