Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1803
Общо страници408515
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1706
Книги на други езици97

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1005
езотерика, духовни учения141
медицина78
поезия78
хуманитарни науки77
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство60
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-09-15 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-09-14 Организации с нестопанска цел СИБИ
2020-09-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2020-09-01 Закони за собствеността СИБИ
2020-08-31 Българско (не)преходно Е Мил
2020-08-29 Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Mind Print
2020-08-29 Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Mind Print
2020-08-20 Природа САМИЗДАТ
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-18 Най-съкровеното САМИЗДАТ
2020-08-12 Атлантида и древните българи АРКАИМ
2020-08-11 Семеен кодекс СИБИ
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ

още...

корица - Частно съдебно изпълнение

Частно съдебно изпълнение

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-827-5

започната: 2013-03-22

завършена: 2013-03-27

5. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 128

Сбор­ни­кът съ­дър­жа уред­ба­та на ста­ту­са и пра­во­мо­щия­та на ча­ст­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли, усло­вия­та и ре­да за при­до­би­ва­не на пра­вос­по­соб­ност и упраж­ня­ва­не на про­фе­сия­та, пра­ви­ла­та за во­де­не­то и съх­ра­ня­ва­не­то на слу­жеб­ни­те ар­хи­ви от ча­ст­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли и так­си­те, кои­то се зап­ла­щат във връз­ка с из­пъл­ни­тел­ни­те про­и­з­вод­ства.
По­ме­сте­ни са и под­за­ко­но­ви­те ак­то­ве, с кои­то се уреж­дат усло­вия­та, ре­дът и сро­ко­ве­те за за­дъл­жи­тел­но за­ст­ра­хо­ва­не на ча­ст­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли и ми­ни­мал­на­та за­ст­ра­хо­ва­тел­на су­ма, изи­ск­ва­ния­та към от­че­ти­те, как­то и на­чи­на на из­чи­сля­ва­не и пла­ща­не на лих­ва­та вър­ху па­рич­ни­те сред­ст­ва по спе­ци­ал­ни­те смет­ки на ча­ст­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­тели.
Вклю­чен е и Уста­вът на Ка­ма­ра­та на ча­ст­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­тели.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции и с пре­пра­ща­ния меж­ду нор­ми­те, вклю­че­ни в сбор­ни­ка, и към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­тове.

5. из­дание
към 1 април 2013 г.

 

страницата е разгледана 670 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение