Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1803
Общо страници408515
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1706
Книги на други езици97

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1005
езотерика, духовни учения141
медицина78
поезия78
хуманитарни науки77
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство60
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-09-15 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-09-14 Организации с нестопанска цел СИБИ
2020-09-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2020-09-01 Закони за собствеността СИБИ
2020-08-31 Българско (не)преходно Е Мил
2020-08-29 Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Mind Print
2020-08-29 Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Mind Print
2020-08-20 Природа САМИЗДАТ
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-20 FOLK TALES FROM ITALY Via Lettera
2020-08-18 Най-съкровеното САМИЗДАТ
2020-08-12 Атлантида и древните българи АРКАИМ
2020-08-11 Семеен кодекс СИБИ
2020-08-03 Закон за устройство на територията СИБИ
2020-08-02 Разхвърляни мисли САМИЗДАТ

още...

корица - Кадастър и имотен регистър

Кадастър и имотен регистър

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-824-4

започната: 2013-03-08

завършена: 2013-03-13

4. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 256

Пред­ста­ве­на е нор­ма­тив­на­та уред­ба на ор­га­ни­за­ция­та, фи­нан­си­ра­не­то, съз­да­ва­не­то, во­де­не­то и пол­з­ва­не­то на ка­да­стъ­ра и имот­ния ре­ги­стър — съ­дър­жа­ние, съз­да­ва­не, под­дър­жа­не, кон­т­рол и при­е­ма­не на ка­да­ст­рал­на­та кар­та и ка­да­ст­рал­ни­те ре­ги­ст­ри, под­дър­жа­не на кар­та­та на въз­ста­но­ве­на­та соб­ст­ве­ност, во­де­не на пар­ти­ди­те на нед­ви­жи­ми­те имоти.
По­ме­сте­ни са За­ко­нът за ка­да­стъ­ра и имот­ния ре­ги­стър и под­за­ко­но­ви ак­то­ве по при­ла­га­не­то му, и из­вле­че­ние от За­ко­на за ге­о­де­зия­та и кар­тог­ра­фията.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции на от­ме­не­ни и из­ме­не­ни раз­по­ред­би и пре­пра­ща­ния меж­ду прав­ни нор­ми, вклю­че­ни в сбор­ни­ка, как­то и към дру­ги за­ко­ни и под­за­ко­но­ви ак­тове.

4. издание
към 12 март 2013 г.

 

страницата е разгледана 596 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение