Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги2009
Общо страници470537
Средна дебелина на книга234 страници
Книги на български език1883
Книги на чужди езици126

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1098
езотерика, духовни учения151
хуманитарни науки90
поезия86
художествена литература85
медицина83
история79
нумизматика, колекционерство70
техника33
изкуство33

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2023-11-22 Изгубената мисъл Спасов Брадърс
2023-11-16 Защита на класифицираната информация СИБИ
2023-11-13 Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество СИБИ
2023-11-08 Кодекс на труда СИБИ
2023-11-08 Семейни разправии - Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон Институт за изследване на близкото минало
2023-11-08 Преосмисляне на театралното наследство от времето на комунизма Фондация „Хомо Луденс“
2023-11-08 Rethinking the Theatre Heritage from the Time of Communism Фондация „Хомо Луденс“
2023-11-08 Критика и Хуманизъм - кн. 59, бр. 2/2023 Фондация за хуманитарни и социални изследвания
2023-11-01 I Could Have Been A Dreamer LittleMpress
2023-11-01 I Could Have Been A Dreamer LittleMpress
2023-10-27 Обществени поръчки СИБИ
2023-10-20 Кодекс за застраховането СИБИ
2023-10-20 Учебник по гражданско учение Проф. Петко Венедиков
2023-10-17 Закон за съдебната власт СИБИ
2023-10-10 Оттук-оттам, трета част САМИЗДАТ

още...

Завършена предпечатна подготовка на:

корица - Демокрацията болна от своите медии?

Демокрацията болна от своите медии?

издателство: Дом на науките за Човека и обществото

ISBN: 978-954-9567-31-1

започната: 2012-11-08

завършена: 2012-11-20

1. издание

език: български

жанр: публицистика

формат: 60 х 84 / 16 (А5)

страници: 320

Встъпителни думи
I. ДЕ­МОК­РА­ЦИ­Я­ТА И НО­ВА­ТА МЕ­ДИЙ­НА СРЕ­ДА. ПРОБ­ЛЕ­МИ НА РЕ­ПРЕ­ЗЕН­ТА­ЦИ­ЯТА
Да­ни­ел Да­ян - Раз­про­ст­ра­ня­ва­не на наг­ласи: ме­дий­на­та ди­а­лек­ти­ка на ин­фор­ма­ция­та и мон­ст­ра­ци­ята
Елиу Кац - Об­рат­но на ули­ца­та: ко­га­то ме­дии­те и мне­ния­та на­пус­нат дома
Ивай­ло Зне­пол­ски - Ме­ка­та дик­та­ту­ра на ме­ди­ите
Джа­е­хо Канг - Ди­ги­тал­ни кон­сте­ла­ции: со­ци­ал­ни­те ме­дии и кри­за­та на (ста­ра­та) де­мок­ра­ция
в Юж­на Корея
Ге­ор­ги Ло­за­нов - Ме­дии­те про­го­ва­рят на “май­чин език”
Же­рар Ра­би­но­вич - Фраг­мен­ти за Бе­ге­мо­та: за лек­си­кал­на­та аномия
II. ПО­ЛИ­ТИ­ЧЕ­СКИ УПОТ­РЕ­БИ НА МЕ­ДИ­И­ТЕ И СЪ­ПРО­ТИ­ВА НА ДЕ­МОК­РА­ТИЧ­НАТА ПУБ­ЛИЧ­НОСТ
Джеф­ри Гол­д­фарб - “По­ли­ти­ка­та на мал­ки­те не­ща” сре­ща “мон­ст­ра­ци­я­та”: във Фокс нюз, Оку­пи­рай Уол­ст­рийт и отвъд
Ник Ко­ул­дри - Кри­за на ре­ли­ги­ти­ма­ция­та: от­въд ед­но­об­раз­на­та при­ну­да на ме­дий­но на­си­те­ния живот
Хел­ге Рьо­нинг - Со­ци­ал­но­то или меж­ду­лич­но­ст­но­то? Но­ви и ста­ри пуб­лич­ни сфе­ри
Пол Фрош - По­каз­ва­не на спо­де­ле­ност­та: мон­ст­ра­ция, ме­дии и со­ци­а­лен живот
Ор­лин Спа­сов - Спор­тът и ме­дий­ни­те бор­би за прив­ли­ча­не на вни­ма­ние­то

 

страницата е разгледана 1486 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „Дом на науките за Човека и обществото“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение