Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1856
Общо страници424703
Средна дебелина на книга229 страници
Общо книги на български1758
Книги на други езици98

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1037
езотерика, духовни учения144
поезия82
хуманитарни науки80
медицина79
история73
художествена литература63
нумизматика, колекционерство62
техника33
изкуство28

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2021-06-03 Вземи крилата ми Прима Прес
2021-05-28 Дентална медицина 1/2020 Българско научно стоматологично дружество
2021-05-25 Етажна собственост СИБИ
2021-05-18 Изборен кодекс СИБИ
2021-05-14 сп. Българска реч, 2020, книга 2-3 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2021-05-08 Импресии САМИЗДАТ
2021-05-07 Обществени поръчки СИБИ
2021-04-28 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2021-04-27 Вестник "Революция" - бр. 1/2021 Йоло Денев - ТАНГРА
2021-04-22 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ
2021-04-16 Закон за адвокатурата СИБИ
2021-04-14 Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Mind Print
2021-04-13 Недоизказано САМИЗДАТ
2021-04-12 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност СИБИ
2021-04-06 Защита на конкуренцията СИБИ

още...

корица - Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за Министерството на вътрешните работи

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-783-4

започната: 2012-08-07

завършена: 2012-08-10

12. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 296

В сбор­ни­ка са по­ме­сте­ни За­ко­нът за Ми­ни­стер­ст­во­то на вът­реш­ни­те ра­бо­ти и пра­вил­ни­кът за при­ла­га­не­то му, с кои­то се уреж­дат прин­ци­пи­те, за­да­чи­те, дей­но­сти­те, уст­рой­ст­во­то и управ­ле­ние­то на Ми­ни­стер­ст­во­то на вът­реш­ни­те ра­бо­ти и ста­ту­сът на слу­жи­те­ли­те в не­го, за­щи­та­та на пра­ва­та и сво­бо­ди­те на граж­да­ни­те, на­ци­о­нал­на­та си­гур­ност и об­ще­ст­ве­ния ред.

12. из­дание
към 15 ав­густ 2012 г.

 

страницата е разгледана 587 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение