Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1856
Общо страници424703
Средна дебелина на книга229 страници
Общо книги на български1758
Книги на други езици98

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1037
езотерика, духовни учения144
поезия82
хуманитарни науки80
медицина79
история73
художествена литература63
нумизматика, колекционерство62
техника33
изкуство28

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2021-06-03 Вземи крилата ми Прима Прес
2021-05-28 Дентална медицина 1/2020 Българско научно стоматологично дружество
2021-05-25 Етажна собственост СИБИ
2021-05-18 Изборен кодекс СИБИ
2021-05-14 сп. Българска реч, 2020, книга 2-3 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2021-05-08 Импресии САМИЗДАТ
2021-05-07 Обществени поръчки СИБИ
2021-04-28 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2021-04-27 Вестник "Революция" - бр. 1/2021 Йоло Денев - ТАНГРА
2021-04-22 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ
2021-04-16 Закон за адвокатурата СИБИ
2021-04-14 Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Mind Print
2021-04-13 Недоизказано САМИЗДАТ
2021-04-12 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност СИБИ
2021-04-06 Защита на конкуренцията СИБИ

още...

корица - Закон за движението по пътищата

Закон за движението по пътищата

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-784-1

започната: 2012-07-27

завършена: 2012-08-07

11. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 312

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на пра­ви­ла­та за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, от­во­ре­ни за об­ще­ст­ве­но пол­з­ва­не, изи­ск­ва­ния­та към път­ни­те пре­воз­ни сред­ст­ва за уча­стие в дви­же­ние­то, за пра­вос­по­соб­ност на во­да­чи­те, пра­ва­та и за­дъл­же­ния­та на уча­ст­ни­ци­те в дви­же­ние­то и на кон­т­рол­ни­те ор­га­ни и при­ну­ди­тел­ни­те мер­ки и на­ка­за­ния­та, кои­то се на­ла­гат за из­вър­ше­ни на­ру­ше­ния, вклю­чи­тел­но от­не­ма­не­то на кон­т­рол­ни точ­ки.
Вклю­че­на е и На­ред­ба № Iз-41, с коя­то се опре­де­лят до­ку­мен­ти­те, кои­то се съста­вят при на­стъ­пи­ли път­нот­ран­с­порт­ни про­и­з­ше­ст­вия, ре­дът за тях­но­то съста­вя­не и за пре­до­ста­вя­не на ин­фор­ма­ция от
Ми­ни­стер­ст­во­то на вът­реш­ни­те ра­бо­ти на Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър
към Га­ран­ци­он­ния фонд.
В до­пъл­не­ние е по­ме­сте­но ин­фор­ма­ци­он­но при­ло­же­ние, кое­то съ­дър­жа так­си във връз­ка с при­до­би­ва­не­то, ре­ги­ст­ра­ция­та и управ­ле­ние­то на МПС и таб­ли­ца на ад­ми­ни­ст­ра­тив­ни­те на­ру­ше­ния и на­ка­за­ния по За­ко­на за дви­же­ние­то по пъ­ти­щата.

11. издание
към 7 август 2012 г.

 

страницата е разгледана 585 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение