Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1856
Общо страници424703
Средна дебелина на книга229 страници
Общо книги на български1758
Книги на други езици98

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1037
езотерика, духовни учения144
поезия82
хуманитарни науки80
медицина79
история73
художествена литература63
нумизматика, колекционерство62
техника33
изкуство28

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2021-06-03 Вземи крилата ми Прима Прес
2021-05-28 Дентална медицина 1/2020 Българско научно стоматологично дружество
2021-05-25 Етажна собственост СИБИ
2021-05-18 Изборен кодекс СИБИ
2021-05-14 сп. Българска реч, 2020, книга 2-3 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2021-05-08 Импресии САМИЗДАТ
2021-05-07 Обществени поръчки СИБИ
2021-04-28 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2021-04-27 Вестник "Революция" - бр. 1/2021 Йоло Денев - ТАНГРА
2021-04-22 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ
2021-04-16 Закон за адвокатурата СИБИ
2021-04-14 Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Mind Print
2021-04-13 Недоизказано САМИЗДАТ
2021-04-12 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност СИБИ
2021-04-06 Защита на конкуренцията СИБИ

още...

корица - Публично-частно партньорство

Публично-частно партньорство

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-782-7

започната: 2012-06-20

завършена: 2012-06-22

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 120

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на пуб­лич­но-ча­ст­но­то парт­ньор­ст­во ка­то до­го­вор­но сът­руд­ни­че­ст­во меж­ду пуб­лич­ни и ча­ст­ни парт­ньо­ри за из­вър­ш­ва­не­то на дей­но­сти от об­ще­ст­вен ин­те­рес при оп­ти­мал­но раз­пре­де­ле­ние на ре­сур­си, ри­ско­ве и от­го­вор­но­сти меж­ду тях.
Вклю­че­ни са За­ко­нът за пуб­лич­но-ча­ст­но­то парт­ньор­ст­во и За­ко­нът за кон­це­сиите.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­пра­ща­ния към дру­ги при­ло­жи­ми нор­ма­тив­ни ак­то­ве в те­ма­тич­ния об­хват на сбор­ника.

1. из­дание
към 1 юли 2012 г.

 

страницата е разгледана 631 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение