Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1856
Общо страници424703
Средна дебелина на книга229 страници
Общо книги на български1758
Книги на други езици98

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1037
езотерика, духовни учения144
поезия82
хуманитарни науки80
медицина79
история73
художествена литература63
нумизматика, колекционерство62
техника33
изкуство28

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2021-06-03 Вземи крилата ми Прима Прес
2021-05-28 Дентална медицина 1/2020 Българско научно стоматологично дружество
2021-05-25 Етажна собственост СИБИ
2021-05-18 Изборен кодекс СИБИ
2021-05-14 сп. Българска реч, 2020, книга 2-3 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2021-05-08 Импресии САМИЗДАТ
2021-05-07 Обществени поръчки СИБИ
2021-04-28 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2021-04-27 Вестник "Революция" - бр. 1/2021 Йоло Денев - ТАНГРА
2021-04-22 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ
2021-04-16 Закон за адвокатурата СИБИ
2021-04-14 Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Mind Print
2021-04-13 Недоизказано САМИЗДАТ
2021-04-12 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност СИБИ
2021-04-06 Защита на конкуренцията СИБИ

още...

корица - Организации с нестопанска цел

Организации с нестопанска цел

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-772-8

започната: 2012-03-22

завършена: 2012-03-24

5. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 112

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на не­сто­пан­ски­те ор­га­ни­за­ции — юри­ди­че­ски ли­ца с не­сто­пан­ска цел, по­ли­ти­че­ски пар­тии, ре­ли­ги­оз­ни общ­но­сти и ин­сти­ту­ции, и тех­ни­те от­но­ше­ния с дър­жа­вата.
По­ме­сте­ни са За­ко­нът за юри­ди­че­ски­те ли­ца с не­сто­пан­ска цел и ак­то­ве по при­ла­га­не­то му, За­ко­нът за по­ли­ти­че­ски­те пар­тии и За­ко­нът за ве­ро­и­з­по­ве­да­ния­та, кои­то ре­гу­ли­рат прав­ния ста­тус, ре­да и усло­вия­та за уч­ре­дя­ва­не, ре­ги­ст­ра­ция и прек­ра­тя­ва­не на те­зи ор­га­ни­зации.
Под ли­ния са по­со­че­ни пре­диш­ни ре­дак­ции на от­ме­не­ни и из­ме­не­ни раз­по­ред­би, пре­пра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве и меж­ду прав­ни­те нор­ми, вклю­че­ни в сбор­ника.

5. издание
към 25 март 2012 г.

 

страницата е разгледана 701 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение