Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1970
Общо страници459693
Средна дебелина на книга233 страници
Книги на български език1853
Книги на чужди езици117

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1083
езотерика, духовни учения149
хуманитарни науки87
поезия85
медицина82
история79
художествена литература76
нумизматика, колекционерство69
техника33
изкуство31

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2023-05-25 Закон за нормативните актове СИБИ
2023-04-27 Закон за адвокатурата СИБИ
2023-04-13 Оценъчната научна дейност - Impact factor/рецензиране - семантичен-епистемологичен анализ - детайли в инсайта на познавателния процес Mind Print
2023-04-04 Металургията и металообработката в района на североизточната част на Балканския полуостров през VI-V хил. пр. н. е. Mind Print
2023-03-30 Древните българи и тайните на Египет Аркаим
2023-03-22 Закон за движението по пътищата СИБИ
2023-03-21 Dogane Bulgare nel 2022 Агенция Митници
2023-03-20 L’ORDRE MULTIPOLAIRE MONDIAL - Manuel pour les studieux Кандес
2023-03-17 Многополюсният световен ред Кандес
2023-03-15 Закон за здравното осигуряване СИБИ
2023-03-13 МИСЛИ В РИМИ. Писано е... за Теб САМИЗДАТ
2023-03-09 Закон за съдебната власт СИБИ
2023-03-02 HOMO LUDENS 26/2023 Съюз на артистите в България
2023-03-01 Закони за собствеността СИБИ
2023-02-24 Търговски закон СИБИ

още...

Начало

В нача­ло­то бе Сло­во­то.
То­ва ло­гич­но из­иск­ва съот­вет­на
пред­пе­чат­на под­го­тов­ка...

кни­га - на­ча­ло...В пос­лед­ни­те 31 го­ди­ни с по­мощ­та из­ця­ло на ес­тест­вен ин­те­лект фир­ма­та ра­бо­ти в об­ласт­та на пред­пе­чат­на­та под­го­тов­ка / стра­ни­ра­не и ком­пю­тър­ния ди­зайн, спаз­вай­ки обе­ща­ни­е­то, че ра­бо­та­та ще бъ­де из­вър­ше­на бър­зо, ка­чест­ве­но и из­год­но. То­зи пе­ри­од на прак­ти­ка об­х­ва­ща из­пол­з­ва­не­то на поч­ти всич­ки ма­со­ви ком­пю­тър­ни програ­ми и вер­сии за елек­т­рон­на тек­сто­об­ра­бот­ка. Спе­ци­а­ли­зи­ра­ни сме пре­дим­но в из­ця­ло тек­сто­ви из­да­ния, при ко­и­то сро­ко­ве­те за из­ра­бот­ка са из­к­лю­чи­тел­но крат­ки и съ­щев­ре­мен­но са за­ви­ше­ни кри­те­ри­и­те за не­до­пуска­не на тех­ни­чески, пун­к­ту­а­ци­он­ни или ко­рек­тор­ски греш­ки (напри­мер при из­да­ва­не­то на прав­на ли­те­ра­ту­ра). На­лич­ни­те програ­ми за про­вер­ка на пра­во­пи­са и про­фе­си­о­на­лиз­мът на съста­ви­те­ли­те, ко­рек­то­ри­те и ре­дак­то­ри­те, участ­ва­ли в пър­во­на­чал­на­та под­го­тов­ка, са пър­восте­пен­но важ­ни, но не мо­гат да га­ран­ти­рат и под­дър­жат бърз и ефек­ти­вен тех­ни­чески ре­зул­тат. За да мо­же да бъ­де осъ­щест­ве­на доб­ра ав­то­ма­ти­за­ция (не­за­ви­си­мо от кон­крет­на­та програ­ма за пред­пе­чат­на под­го­тов­ка / стра­ни­ра­не), постъ­пи­ли­те тек­сто­ве (за­се­га са­мо на бъл­гар­ски и ан­г­лийски език) се об­ра­бот­ват пред­ва­ри­тел­но със спе­ци­ал­но раз­ра­бо­те­на про­гра­ма, ко­я­то:

  • зна­чи­тел­но по­доб­ря­ва тех­ни­ческа­та хо­мо­ген­ност на тек­ста
  • на­ма­ля­ва по­тен­ци­ал­ни­те тех­ни­чески греш­ки след стра­ни­ра­не и ре­дак­ти­ра­не
  • из­пол­з­ва по-пъл­на га­ма от не­кон­вен­цио­нал­ните не­ви­ди­ми зна­ци, кои­то по­доб­ря­ват кон­тро­ла и пред­ска­зуе­мост­та на текст­о­вия по­ток
  • оп­ти­ми­зи­ра про­це­са по на­на­ся­не на ко­рек­ту­ри­те
  • съкра­ща­ва зна­чи­тел­но ця­лост­ни­те сро­ко­ве­те за из­пъл­не­ние
  • пра­ви въз­мож­но лес­но­то до­пъл­ни­тел­но про­ме­ня­не, пре­фор­ма­ти­ра­не и тран­с­фор­ми­ра­не на тек­ста,

ко­е­то ина­че труд­но се пости­га до­ри с по­мощ­та на ан­га­жи­ра­не­то на зна­чи­те­лен екип, ра­бо­тещ на сме­ни.

От 1992 го­ди­на е напра­ве­на пред­пе­чат­на­та под­го­тов­ка / стра­ни­ра­не на 1970 из­да­ния (1853 на бъл­гар­ски език), ка­то е ра­бо­те­но със 133 из­да­тел­ст­ва в 24 раз­лич­ни ли­те­ра­тур­ни жан­ра.

кни­га - на­ча­ло...Ос­вен про­фе­си­о­нал­ни из­да­тел­ст­ва често на­ши кли­ен­ти са би­ли и са­ми­те ав­то­ри на кни­ги, ко­и­то са тър­си­ли из­ра­бот­ка и от­пе­чат­ва­не на соб­ст­ве­ни из­да­ния в огра­ни­чен ти­раж. При те­зи из­да­ния пре­диз­ви­ка­тел­ст­во­то не са би­ли тол­ко­ва крат­ки­те сро­ко­ве, кол­ко­то стре­ме­жът да се постиг­нат доб­ри ре­зул­та­ти при ра­бо­та с непро­фе­си­о­нал­ни из­да­те­ли, често без участи­е­то на ре­дак­то­ри и ко­рек­то­ри. То­ва поз­во­ли да се нат­ру­па ин­те­ре­сен и по­у­чи­те­лен опит в об­ра­бот­ва­не­то на тек­сто­ве, на­пи­са­ни с раз­лич­ни вер­сии и по­ко­ле­ния тек­сто­ви ре­дак­то­ри и от хо­ра с раз­ли­чен спек­тър на тех­ни­ческа кул­ту­ра и на­чал­ни глед­ни точ­ки към край­ния про­дукт.

Ин­те­ре­сен факт е, че фир­ма­та ни е ед­на от мал­ко­то, ко­я­то от 1992 го­ди­на за­паз­ва на циф­ро­ви но­си­те­ли всич­ки постъ­пи­ли по­ръч­ки. То­зи нат­ру­пан ар­хив е пре­доста­вил ши­ро­ко по­ле за ана­лиз на про­це­са на тек­сто­об­ра­бот­ка­та и пре­об­ра­зу­ва­не­то на тек­сто­ве­те. Често те­зи дан­ни са би­ли из­пол­з­ва­ни от из­да­те­ли­те го­ди­ни след пър­во­на­чал­на­та им ре­а­ли­за­ция. То­ва поз­во­ля­ва бър­зо­то съз­да­ва­не на ак­ту­а­ли­зи­ра­ни из­да­ния (ка­то ця­ло са напра­ве­ни 733 вто­ри или пос­лед­ва­щи из­да­ния) или се оказ­ва ре­ша­ва­що при пос­лед­ва­що­то пре­ми­на­ва­не към дру­га циф­ро­ва ме­дия (CD, ин­тер­нет, елек­т­рон­ни кни­ги...). Ар­хи­ви­ран е не са­мо край­ни­ят ре­зул­тат, но и пър­во­на­чал­но по­да­де­ни­те наб­ра­ни тек­сто­ве, ко­е­то поз­во­ля­ва да се напра­вят ста­тисти­чески и дру­ги ана­ли­зи за от­ст­ра­не­ни­те греш­ки и про­ме­ни­те в про­це­са на ра­бо­та.

елек­т­рон­ни кни­ги...Фир­ма­та има из­гра­де­на ви­зия за бъ­де­ще­то на ди­ги­тал­но­то пуб­ли­ку­ва­не и е ед­на от мал­ко­то, пред­ла­га­ща про­фе­си­о­нал­ни ус­лу­ги в елек­т­рон­но­то офор­м­ле­ние и из­да­ва­не. За це­лия пе­ри­од от дей­ност не са из­вест­ни слу­чаи на „из­ти­ча­не“ на тек­сто­ве от об­ра­бот­ва­ни­те кни­ги към пи­рат­ски сай­то­ве в Бъл­га­рия или пък в чуж­би­на без зна­ние­то и во­ля­та на но­си­те­ли­те на ав­тор­ски­те пра­ва...