Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (977)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
421 2008-10-24 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 240 8 2008-10-31
422 2008-10-15 not available Закон за нормативните актове колектив СИБИ 96 2 2008-10-16
423 2008-10-15 not available Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 240 3 2008-10-17
424 2008-10-13 not available Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните колектив СИБИ 96 10 2008-10-22
425 2008-10-13 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 352 3 2008-10-15
426 2008-10-07 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 400 3 2008-10-09
427 2008-10-06 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 232 11 2008-10-16
428 2008-10-06 not available Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 136 4 2008-10-09
429 2008-09-30 корица - Международно частно право — част II (семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) Международно частно право — част II (семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 304 2 2008-10-01
430 2008-09-24 not available Кодекс за застраховането колектив СИБИ 392 3 2008-09-26
431 2008-09-21 not available Кадастър и имотен регистър колектив СИБИ 160 5 2008-09-25
432 2008-09-08 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 184 11 2008-09-18
433 2008-09-04 not available Защита на потребителите колектив СИБИ 256 15 2008-09-18
434 2008-09-02 корица - Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика колектив СИБИ 608 46 2008-10-17
435 2008-08-27 not available Граждански процесуални кодекси 2007 - 1952 (сравнителни таблици) колектив СИБИ 472 3 2008-08-29
436 2008-08-20 not available Опазване на околната среда колектив СИБИ 404 13 2008-09-01
437 2008-08-13 not available Социално подпомагане и социална интеграция колектив СИБИ 208 14 2008-08-26
438 2008-08-12 корица - Правна защита на търговеца срещу нелоялна конкуренция от търговските пълномощници и помощници Правна защита на търговеца срещу нелоялна конкуренция от търговските пълномощници и помощници Георги Лялев Филвест 200 25 2008-09-05
439 2008-08-05 not available Опазване на обществения ред — част I колектив СИБИ 240 4 2008-08-08
440 2008-08-02 not available Закон за счетоводството колектив СИБИ 104 4 2008-08-05
441 2008-07-31 not available Приватизация. Концесии колектив СИБИ 208 6 2008-08-05
442 2008-07-20 корица - Международно частно право — част I (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) Международно частно право — част I (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 480 7 2008-07-26
443 2008-06-22 not available Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности (нормативни актове и практически указания) колектив СИБИ 520 10 2008-07-01
444 2008-05-23 not available Земеделски земи колектив СИБИ 376 5 2008-05-27
445 2008-05-20 корица - Банкови закони Банкови закони колектив СИБИ 368 3 2008-05-22
446 2008-05-12 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 254 3 2008-05-14
447 2008-05-12 not available Гори и земи от горския фонд колектив СИБИ 224 4 2008-05-15
448 2008-05-05 not available Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 352 4 2008-05-08
449 2008-04-22 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 256 17 2008-05-08
450 2008-04-15 корица - Данъчни закони 2008 Данъчни закони 2008 колектив СИБИ 832 4 2008-04-18
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-977 |   >>