Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (987)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
601 2005-10-04 not available Закон за адвокатурата колектив СИБИ 160 16 2005-10-19
602 2005-09-30 not available Закон за опазване на околната среда колектив СИБИ 264 4 2005-10-03
603 2005-09-21 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 192 13 2005-10-03
604 2005-09-17 not available Здравословни и безопасни условия на труд колектив СИБИ 288 11 2005-09-27
605 2005-09-13 not available Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 428 5 2005-09-17
606 2005-08-31 not available Банкови закони колектив СИБИ 284 10 2005-09-09
607 2005-08-26 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 240 7 2005-09-01
608 2005-08-21 not available Държавно обществено осигуряване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 236 3 2005-08-23
609 2005-08-05 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 472 8 2005-08-12
610 2005-06-21 not available Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове колектив СИБИ 68 3 2005-06-23
611 2005-06-21 not available Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони колектив СИБИ 88 3 2005-06-23
612 2005-06-16 not available Закон за държавния служител колектив СИБИ 168 8 2005-06-23
613 2005-06-07 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 212 9 2005-06-15
614 2005-06-02 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 312 6 2005-06-07
615 2005-05-20 корица - Данъчни закони 2005 Данъчни закони 2005 колектив СИБИ 736 19 2005-06-07
616 2005-05-20 корица - Закон за частните съдебни изпълнители Закон за частните съдебни изпълнители колектив СИБИ 44 19 2005-06-07
617 2005-05-20 not available Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 324 19 2005-06-07
618 2005-05-19 not available Закон за митниците колектив СИБИ 184 20 2005-06-07
619 2005-05-17 корица - Кодекс на международното частно право Кодекс на международното частно право колектив СИБИ 160 2 2005-05-18
620 2005-05-12 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 348 7 2005-05-18
621 2005-05-10 not available Закон за регистър БУЛСТАТ колектив СИБИ 40 3 2005-05-12
622 2005-04-12 not available Избори 2005 колектив СИБИ 128 7 2005-04-18
623 2005-04-12 корица - Данъчни закони 2005 Данъчни закони 2005 колектив СИБИ 736 7 2005-04-18
624 2005-04-01 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 384 6 2005-04-06
625 2005-04-01 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 300 6 2005-04-06
626 2005-04-01 not available Наредба за пенсиите и осигурителния стаж колектив СИБИ 80 6 2005-04-06
627 2005-04-01 корица - Данъчен процесуален кодекс Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 304 5 2005-04-05
628 2005-03-26 not available Закон за държавната собственост колектив СИБИ 56 12 2005-04-06
629 2005-03-26 not available Закон за водите колектив СИБИ 200 12 2005-04-06
630 2005-02-25 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 136 5 2005-03-01
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-987 |   >>