Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1711
Общо страници389957
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1620
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература973
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки74
медицина74
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-08-13 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2019-08-06 Закон за устройство на територията СИБИ
2019-07-16 Прощаване с илюзиите САМИЗДАТ
2019-06-30 Някои аспекти на интонационната типология. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ САМИЗДАТ
2019-06-08 Дентална медицина 1/2018 Българско научно стоматологично дружество
2019-06-04 Закон за кадастъра и имотния регистър СИБИ
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ
2019-05-02 Вестник "Революция" - бр. 1/2019 Йоло Денев - ТАНГРА

още...

корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I)

Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-112-2

започната: 2019-01-28

завършена: 2019-01-31

8. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 176

Из­да­ни­е­то съ­дър­жа нор­ма­тив­ни ак­то­ве по при­ла­га­не­то на За­ко­на за уст­ройст­во на те­ри­то­ри­я­та. В сбор­ни­ка е вклю­че­на На­ред­ба № 7 за пра­ви­ла и нор­ма­ти­ви за уст­ройст­во на от­дел­ни­те ви­до­ве те­ри­то­рии, ко­я­то опре­де­ля пра­ви­ла­та и нор­ма­ти­ви­те за уст­ройст­во на те­ри­то­ри­я­та, как­то и нор­ма­ти­ви­те за не­об­хо­ди­ма­та зе­мя при заст­ро­я­ва­не с ог­лед ефек­тив­но­то из­пол­з­ва­не на те­ри­то­ри­и­те и под­дър­жа­не­то на при­род­но­то рав­но­весие.
По­месте­на е и На­ред­ба № 8 за обе­ма и съ­дър­жа­ни­е­то на уст­ройст­ве­ни­те пла­но­ве за­ед­но с при­ло­же­ни­я­та към нея — изиск­ва­ния към съ­дър­жа­ни­е­то и офор­мя­не­то на гра­фич­ни­те ма­те­ри­а­ли към про­ек­т­ни­те части, изиск­ва­ния за изоб­ра­зя­ва­не­то на гра­фич­ни­те еле­мен­ти на те­ри­то­ри­я­та към ви­до­ве­те уст­ройст­ве­ни пла­но­ве, илюст­ра­ции на части от уст­ройст­ве­ни пла­но­ве от раз­ли­чен тип.

8. из­дание
към 5 фев­ру­а­ри 2019 г.

 

страницата е разгледана 125 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение