Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1683
Общо страници383893
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1593
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература960
езотерика, духовни учения126
медицина73
история71
хуманитарни науки70

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-02-14 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2019-01-31 Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) СИБИ
2019-01-29 Атила - либрето за опера Йоло Денев - ТАНГРА
2019-01-24 HOMO LUDENS 22/2019 Съюз на артистите в България
2019-01-23 Човешки чувства, време невъзвратно САМИЗДАТ
2019-01-22 Наказателен кодекс СИБИ
2019-01-22 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ
2019-01-21 Ролевите игри на живо. Живот IN и OFF Game Фондация „Медийна демокрация“
2019-01-10 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност СИБИ
2019-01-04 Закон за здравното осигуряване СИБИ

още...

корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I)

Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-112-2

започната: 2019-01-28

завършена: 2019-01-31

8. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 176

Из­да­ни­е­то съ­дър­жа нор­ма­тив­ни ак­то­ве по при­ла­га­не­то на За­ко­на за уст­ройст­во на те­ри­то­ри­я­та. В сбор­ни­ка е вклю­че­на На­ред­ба № 7 за пра­ви­ла и нор­ма­ти­ви за уст­ройст­во на от­дел­ни­те ви­до­ве те­ри­то­рии, ко­я­то опре­де­ля пра­ви­ла­та и нор­ма­ти­ви­те за уст­ройст­во на те­ри­то­ри­я­та, как­то и нор­ма­ти­ви­те за не­об­хо­ди­ма­та зе­мя при заст­ро­я­ва­не с ог­лед ефек­тив­но­то из­пол­з­ва­не на те­ри­то­ри­и­те и под­дър­жа­не­то на при­род­но­то рав­но­весие.
По­месте­на е и На­ред­ба № 8 за обе­ма и съ­дър­жа­ни­е­то на уст­ройст­ве­ни­те пла­но­ве за­ед­но с при­ло­же­ни­я­та към нея — изиск­ва­ния към съ­дър­жа­ни­е­то и офор­мя­не­то на гра­фич­ни­те ма­те­ри­а­ли към про­ек­т­ни­те части, изиск­ва­ния за изоб­ра­зя­ва­не­то на гра­фич­ни­те еле­мен­ти на те­ри­то­ри­я­та към ви­до­ве­те уст­ройст­ве­ни пла­но­ве, илюст­ра­ции на части от уст­ройст­ве­ни пла­но­ве от раз­ли­чен тип.

8. из­дание
към 5 фев­ру­а­ри 2019 г.

 

страницата е разгледана 23 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение