Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1709
Общо страници389085
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1618
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература971
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки74
медицина74
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-07-16 Прощаване с илюзиите САМИЗДАТ
2019-06-30 Някои аспекти на интонационната типология. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ САМИЗДАТ
2019-06-08 Дентална медицина 1/2018 Българско научно стоматологично дружество
2019-06-04 Закон за кадастъра и имотния регистър СИБИ
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ
2019-05-02 Вестник "Революция" - бр. 1/2019 Йоло Денев - ТАНГРА
2019-04-19 Закон за съдебната власт СИБИ
2019-04-17 DIVINATIO - 47 MSHS

още...

корица - Международно частно право — част II

Международно частно право — част II

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-094-1

започната: 2018-08-22

завършена: 2018-09-12

7. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 616

(брачни, семейни и наследствени дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура)

Сбор­ни­кът пред­ста­вя уред­ба­та на меж­ду­на­род­на­та ком­пе­тен­т­ност, при­ло­жи­мо­то пра­во и ек­зек­ва­ту­ра­та по брач­ни де­ла, из­д­ръж­ка­та, ро­ди­тел­ска­та от­го­вор­ност, закри­ла­та на де­ца­та в меж­ду­на­ро­ден план, нас­ле­дя­ва­не­то, мер­ки­те за за­щи­та по граж­дан­ски дела.
По­месте­ни са рег­ла­мен­ти­те на ЕС, ко­и­то уреж­дат ком­пе­тен­т­но­ст­та, приз­на­ва­не­то и из­пъл­не­ни­е­то на съ­деб­ни ре­ше­ния в об­ласт­та на брач­ни­те де­ла и де­ла­та, свър­за­ни с ро­ди­тел­ска­та от­го­вор­ност; иму­щест­ве­ния ре­жим меж­ду съпру­зи; иму­щест­ве­ни­те пос­ле­ди­ци на ре­гист­ри­ра­ни­те па­р­т­ньор­ства.
В сбор­ни­ка са вклю­че­ни и рег­ла­мен­ти­те, ко­и­то опре­де­лят при­ло­жи­мо­то пра­во при раз­вод и за­кон­на раз­дя­ла; ком­пе­тен­т­но­ст­та, при­ло­жи­мо­то пра­во, приз­на­ва­не­то и из­пъл­не­ни­е­то на съ­деб­ни ре­ше­ния и сът­руд­ни­чест­во­то по въпро­си, свър­за­ни със за­дъл­же­ния за из­д­ръж­ка; нас­ле­дя­ва­не­то; вза­им­но­то приз­на­ва­не на мер­ки за оси­гу­ря­ва­не на за­щи­та по граж­дан­ски дела.
Уред­ба­та е до­пъл­не­на с оне­зи нор­ми от КМЧП, ГПК, СК, ЗЗакрД и ЗЗДН, ко­и­то ко­рес­пон­ди­рат на ев­ро­пейско­то за­ко­но­да­тел­ст­во, как­то и с ре­ле­ван­т­ни из­в­ле­че­ния от До­го­во­ра за фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на Ев­ро­пейския съ­юз и Кон­сти­ту­цията.
Пред­ста­ве­ни са ос­нов­ни­те мно­гост­ран­ни меж­ду­на­род­ни ак­то­ве, ко­и­то уреж­дат ма­те­ри­я­та на из­д­ръж­ка­та, ро­ди­тел­ска­та от­го­вор­ност, оси­но­вя­ва­не­то, пра­ва­та и закри­ла­та на де­цата.
В кни­га­та ще на­ме­ри­те съ­що и срав­ни­те­лен ана­лиз на все­ки от спо­ме­на­ти­те меж­ду­на­род­ни ак­то­ве, та­ка ну­жен за опре­де­ля­не на не­го­ва­та при­ло­жи­мост — съв­мест­но или с пре­дим­ст­во пред оста­на­лите.

Съста­ви­тел­ст­во и въ­ве­де­ние от Бо­ря­на Му­сева

7. из­дание
към 1 ок­том­в­ри 2018 г.

 

страницата е разгледана 133 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение