Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1709
Общо страници389085
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1618
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература971
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки74
медицина74
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-07-16 Прощаване с илюзиите САМИЗДАТ
2019-06-30 Някои аспекти на интонационната типология. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ САМИЗДАТ
2019-06-08 Дентална медицина 1/2018 Българско научно стоматологично дружество
2019-06-04 Закон за кадастъра и имотния регистър СИБИ
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ
2019-05-02 Вестник "Революция" - бр. 1/2019 Йоло Денев - ТАНГРА
2019-04-19 Закон за съдебната власт СИБИ
2019-04-17 DIVINATIO - 47 MSHS

още...

корица - Международно частно право — част I

Международно частно право — част I

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-093-4

започната: 2018-08-22

завършена: 2018-09-12

9. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 580

(граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура)

Сбор­ни­кът пред­ста­вя уред­ба­та на меж­ду­на­род­на­та ком­пе­тен­т­ност, при­ло­жи­мо­то пра­во и ек­зек­ва­ту­ра­та по граж­дан­ски и тър­гов­ски де­ла с меж­ду­на­ро­ден елемент.
По­месте­ни са из­в­ле­че­ния от До­го­во­ра за фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на Ев­ро­пейския съ­юз, от Кон­сти­ту­ци­я­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия и от Граж­дан­ския про­це­су­а­лен кодекс.
Вклю­чен е Ко­дек­сът на меж­ду­на­род­но­то част­но пра­во, ано­ти­ран с вът­реш­ни препрат­ки, препрат­ки към ос­нов­ни меж­ду­на­род­ни и спе­ци­ал­ни вът­реш­ни из­точ­ни­ци на меж­ду­на­род­но­то част­но пра­во, как­то и бе­леж­ки с до­пъл­ни­тел­ни ин­фор­ма­тив­ни по­яс­нения.
Сбор­ни­кът съ­дър­жа и осем рег­ла­мен­та на ЕС — от­нос­но ком­пе­тен­т­но­ст­та, приз­на­ва­не­то и из­пъл­не­ни­е­то на съ­деб­ни ре­ше­ния по граж­дан­ски и тър­гов­ски де­ла, от­нос­но при­ло­жи­мо­то пра­во към до­го­вор­ни за­дъл­же­ния, от­нос­но при­ло­жи­мо­то пра­во към из­вън­до­го­вор­ни за­дъл­же­ния, за въ­веж­да­не на ев­ро­пейско из­пъл­ни­тел­но ос­но­ва­ние при без­с­пор­ни взе­ма­ния, за съз­да­ва­не на про­це­ду­ра за ев­ро­пейска за­по­вед за пла­ща­не, за съз­да­ва­не на ев­ро­пейска про­це­ду­ра за иско­ве с ма­лък ма­те­ри­а­лен ин­те­рес, за за­пор на бан­ко­ви смет­ки и от­нос­но про­из­вод­ст­во­то по не­състо­я­тел­ност. Поместе­на е и Хаг­ска­та кон­вен­ция от­нос­но спо­ра­зу­ме­ни­я­та за из­бор на съд.
В края на из­да­ни­е­то е по­месте­но ин­фор­ма­ци­он­но при­ло­же­ние, съ­дър­жа­що спи­сък и дан­ни за пуб­ли­ка­ци­я­та на ос­нов­ни­те мно­гост­ран­ни меж­ду­на­род­ни из­точ­ни­ци, на до­го­во­ри­те за прав­на по­мощ, по ко­и­то Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия е стра­на, и на ак­то­ве на пра­во­то на ЕС — вклю­чи­тел­но из­в­ле­че­ния от Лу­ган­ска­та кон­вен­ция от 2007 г. и от от­ме­не­ния Рег­ла­мент (ЕО) № 44/2001.

Съста­ви­тел­ст­во и въ­ве­де­ние от Бо­ря­на Му­сева

9. из­дание
към 6 ок­том­в­ри 2018 г.

 

страницата е разгледана 134 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение