Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1690
Общо страници385285
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1600
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература965
езотерика, духовни учения126
медицина73
история71
хуманитарни науки70

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-03-19 Мисли без заглавия САМИЗДАТ
2019-03-12 Цветни рисунки - цикъл 2 САМИЗДАТ
2019-03-08 Защита на класифицираната информация СИБИ
2019-03-05 Защита на личните данни СИБИ
2019-02-28 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация СИБИ
2019-02-27 Изпълнение на наказанията СИБИ
2019-02-22 Наказателен кодекс СИБИ
2019-02-14 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2019-01-31 Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) СИБИ
2019-01-29 Атила - либрето за опера Йоло Денев - ТАНГРА

още...

корица - Реституционни закони

Реституционни закони

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-082-8

започната: 2018-04-26

завършена: 2018-05-08

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 136

В сбор­ни­ка за по­месте­ни за­ко­ни и под­за­ко­но­ви нор­ма­тив­ни ак­то­ве, уреж­да­щи рести­ту­ци­он­ния про­цес — въз­ста­но­вя­ва­не на соб­ст­ве­ност­та вър­ху ня­кои ма­га­зи­ни, ра­бо­тил­ни­ци, скла­до­ве и ате­ли­е­та, въз­ста­но­вя­ва­не на соб­ст­ве­ност­та вър­ху одър­жа­ве­ни нед­ви­жи­ми имо­ти, въз­ста­но­вя­ва­не на соб­ст­ве­ност­та вър­ху ня­кои от­чуж­де­ни имо­ти по За­ко­на за те­ри­то­ри­ал­но и се­лищ­но уст­ройст­во, За­ко­на за пла­но­во­то из­граж­да­не на на­се­ле­ни­те места, За­ко­на за бла­го­уст­ройст­во на на­се­ле­ни­те места, За­ко­на за дър­жав­ни­те имо­ти и За­ко­на за соб­ст­ве­ност­та и др.
Вклю­че­ни са ак­то­ве­те от­нос­но въз­ста­но­вя­ва­не­то на соб­ст­ве­ност­та вър­ху го­ри­те и зе­ми­те от гор­ския фонд, въз­ста­но­вя­ва­не­то на пра­во­то на соб­ст­ве­ност на ко­о­пе­ра­ци­и­те и на ко­о­пе­ра­тив­ни­те съ­ю­зи, как­то и на ве­ро­из­по­ве­да­нията.
В края на сбор­ни­ка са по­месте­ни дис­по­зи­ти­ви­те на тъл­ку­ва­тел­ни ре­ше­ния на ВС, ВКС и ВАС по тъл­ку­ва­не­то на рести­ту­ци­он­но­то за­ко­но­да­тел­ство.
Ак­то­ве­те в об­ласт­та на зе­ме­дел­ска­та рести­ту­ция са вклю­че­ни в сбор­ни­ка „Зе­ме­дел­ски зе­ми“, СИБИ, по­ре­ди­ца джоб­ни из­да­ния, 2 04 C03.

1. из­дание
към 15 май 2018 г.

 

страницата е разгледана 116 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение