Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1709
Общо страници389085
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1618
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература971
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки74
медицина74
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-07-16 Прощаване с илюзиите САМИЗДАТ
2019-06-30 Някои аспекти на интонационната типология. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ САМИЗДАТ
2019-06-08 Дентална медицина 1/2018 Българско научно стоматологично дружество
2019-06-04 Закон за кадастъра и имотния регистър СИБИ
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ
2019-05-02 Вестник "Революция" - бр. 1/2019 Йоло Денев - ТАНГРА
2019-04-19 Закон за съдебната власт СИБИ
2019-04-17 DIVINATIO - 47 MSHS

още...

корица - Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-069-9

започната: 2018-01-20

завършена: 2018-01-23

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 192

В сбор­ни­ка е по­местен но­ви­ят За­кон за про­ти­во­дейст­вие на ко­руп­ци­я­та и за от­не­ма­не на не­за­кон­но при­до­би­то­то иму­щест­во, с кой­то се уреж­дат мер­ки­те за про­ти­во­дейст­вие на ко­руп­ци­я­та, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, ус­ло­ви­я­та и ре­дът за от­не­ма­не в пол­за на дър­жа­ва­та на не­за­кон­но при­до­би­то иму­щест­во, ста­ту­тът и фун­к­ци­и­те на Ко­ми­си­я­та за про­ти­во­дейст­вие на ко­руп­ци­я­та и за от­не­ма­не на не­за­кон­но при­до­би­то­то иму­щест­во, как­то и вза­и­мо­дейст­ви­е­то на Ко­ми­си­я­та с дру­ги дър­жав­ни ор­га­ни и меж­ду­на­род­но­то сът­руд­ни­чество.
Вклю­че­ни са и от­ме­не­ни­те За­кон за от­не­ма­не в пол­за на дър­жа­ва­та на иму­щест­во, при­до­би­то от престъп­на дей­ност от 2005 г., За­кон за от­не­ма­не в пол­за на дър­жа­ва­та на не­за­кон­но при­до­би­то иму­щест­во от 2012 г., За­кон за пре­дот­в­ра­тя­ва­не и уста­но­вя­ва­не на кон­ф­ликт на ин­те­ре­си и За­кон за пуб­лич­ност на иму­щест­во­то на ли­ца, за­е­ма­щи вис­ши дър­жав­ни и дру­ги длъж­ности.
По­мест­ва­не­то на от­ме­не­на­та уред­ба да­ва въз­мож­ност за съ­постав­ка с но­вия пра­вен ре­жим и ще под­по­мог­не чи­та­те­ли­те при при­ла­га­не­то є по неприк­лю­чи­ли­те про­из­вод­ства.

1. из­дание
към 30 яну­а­ри 2018 г.

 

страницата е разгледана 254 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение