Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1561
Общо страници355735
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1472
Книги на други езици89

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература911
езотерика, духовни учения119
история69
медицина69
хуманитарни науки63

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2017-12-04 Драматургични тенденции през фокуса на международния театрален фестивал „Варненско лято“ Сборник от конференция, Варна – 8 юни 2017 Съюз на артистите в България
2017-12-04 Астрология 2020 Via Lettera
2017-11-19 Вестник "Революция" - бр. 1/2018 Йоло Денев - ТАНГРА
2017-11-13 Орбити на социалистическото всекидневие Институт за изследване на близкото минало
2017-11-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2017-11-01 Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава (1944–1989 г.) Институт за изследване на близкото минало
2017-10-27 Граждански процесуален кодекс СИБИ
2017-10-27 Аварии и катастрофи – хроника на социалистическата индустриализация Институт за изследване на близкото минало
2017-10-25 Организации с нестопанска цел СИБИ
2017-10-17 Закон за нормативните актове СИБИ

още...

корица - Договори за ЕС • Съдебна практика

Договори за ЕС • Съдебна практика

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-037-8

започната: 2017-07-15

завършена: 2017-08-04

4. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 904

Сбор­ни­кът съ­дър­жа кон­со­ли­ди­ра­ни­те тек­сто­ве на до­го­во­ри­те за ЕС в тяхната последна консолидация (OB С 202, 7.06.2016 г.). Поместе­ни са и про­то­ко­ли­те и дек­ла­ра­ци­и­те към До­го­во­ри­те, Хар­та­та на ос­нов­ни­те пра­ва и ра­зяс­не­ни­я­та към нея.
В то­ва из­да­ние са от­ра­зе­ни и поправ­ки­те и из­ме­не­ни­я­та в до­го­во­ри­те и при­ло­же­ни­те към тях про­то­ко­ли и дек­ла­ра­ции, ко­и­то са при­е­ти след пуб­ли­ка­ци­я­та на кон­со­ли­ди­ра­ни­те тек­сто­ве. За тях е напра­ве­но от­бе­ляз­ва­не към съ­от­вет­на­та раз­по­редба.
Съ­деб­на­та прак­ти­ка в чет­вър­то­то из­да­ние е до­пъл­нена. Крите­ри­и­те за ней­ния под­бор са пре­ци­зи­ра­ни, а обе­мът є — раз­ширен.
За до­пъл­ни­тел­но улес­не­ние на чи­та­те­ля в Ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние са вклю­че­ни пред­ме­тен и хро­но­ло­ги­чен ука­за­тел на прак­ти­ка­та на Съ­да на ЕС.

Съста­ви­тел­ст­во, въ­ве­де­ния, препра­ща­ния, ано­ти­ра­щи бе­леж­ки, под­бор на съ­деб­на­та прак­ти­ка, ин­фор­ма­ци­он­но при­ло­же­ние от
Ста­нис­лав Костов.

4. из­дание

 

страницата е разгледана 60 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение