Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1725
Общо страници393369
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1632
Книги на други езици93

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература977
езотерика, духовни учения133
медицина75
хуманитарни науки74
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-10-17 И днес е нужен Левски Йоло Денев - ТАНГРА
2019-10-11 Гражданска регистрация на лицата СИБИ
2019-10-08 На Кавказките планини Лозенски манастир Св. Ап. Петър и Павел
2019-10-06 Сбирковия род от с. Соколовци (Смолян) САМИЗДАТ
2019-10-01 Протетична дентална медицина - клиника Mind Print
2019-10-01 Стил „Хайку“ от Япония до България САМИЗДАТ
2019-09-27 Myths and legends from Bulgaria Via Lettera
2019-09-13 Закон за нормативните актове СИБИ
2019-09-11 Закони за собствеността СИБИ
2019-09-05 Феерия от цветове и звуци САМИЗДАТ

още...

корица - Приноси към проучване политическите събития в района на източна Тракия от края на IV в. пр. н. е. до края на III в. пр. н. е.

Приноси към проучване политическите събития в района на източна Тракия от края на IV в. пр. н. е. до края на III в. пр. н. е.

автор: Ставри Топалов

издателство: Mind Print

ISBN: 978-619-7282-04-7

започната: 2016-09-13

завършена: 2016-12-09

1. издание

език: български

жанр: нумизматика, колекционерство

Изработване на корица

Сътрудничество при печат

формат: 60 х 84 / 16 (А5)

страници: 340

Сту­дия­та се състои от се­дем­на­да­сет те­ма­тич­но обе­ди­не­ни ста­тии. От тях де­сет ста­тии съста­вя­ха из­да­де­на­та през 2001 г. мо­ног­ра­фия “При­но­си към про­у­ч­ва­не мо­не­то­се­че­не­то и исто­рия­та в зе­ми­те на Из­точ­на Тра­кия от края на IV в. пр. н. е. до края на III в. пр. н. е.”. Из­ди­ре­ния през след­ва­щи­те го­ди­ни зна­чи­те­лен нов ну­миз­ма­ти­чен ма­те­ри­ал и ре­зул­та­ти­те от не­го­во­то про­у­ч­ва­не, са от­ра­зе­ни чрез съ­о­т­вет­ни до­пъл­не­ния във ве­че пуб­ли­ку­ва­ни­те де­сет ста­тии, как­то и в до­ба­ве­ни­те но­ви се­дем ста­тии, раз­глеж­да­щи мо­не­то­се­че­не­то и исто­ри­че­ски­те съ­би­тия пре­дим­но на не­и­з­ве­ст­ни до то­га­ва вла­де­те­ли от тра­кий­ски­те зе­ми. По­ра­ди уста­но­ве­но­то го­ля­мо зна­че­ние на но­вия ну­миз­ма­ти­чен ма­те­ри­ал от ча­ст­ни ко­лек­ции за про­дъл­жа­ва­не на про­у­ч­ва­ния­та, след въ­ве­де­ние­то, ка­то пър­ва но­ва ста­тия са раз­гле­да­ни прин­цип­ни­те въз­мож­но­сти за раз­ши­ря­ва­не на съ­ще­ст­ву­ва­щи­те из­след­ва­ния, при взе­ма­не под вни­ма­ние на го­ле­мия брой мо­не­ти от ча­ст­ни ко­лек­ции и по­лу­ча­ва­на­та ин­фор­ма­ция за тях­но­то ме­сто­на­ми­ра­не. Ка­то по­след­на ста­тия е пред­ста­ве­но ед­но обе­ди­ня­ва­що от­дел­ни­те раз­де­ли об­що раз­глеж­да­не на исто­ри­че­ски­те съ­би­тия в зе­ми­те на Из­точ­на Тра­кия от края на IV до края на III в. пр. н. е.
В ре­зул­тат на дъл­го­го­диш­но съ­би­ра­не на ин­фор­ма­ция за по­па­да­щи­те в граж­да­ни и ко­лек­ци­о­не­ри от Бъл­га­рия ан­тич­ни мо­не­ти (вклю­чи­тел­но с дан­ни за тях­но­то ме­сто­на­ми­ра­не) и при об­ръ­ща­не спе­ци­ал­но вни­ма­ние на тра­кий­ски­те под­ра­жа­тел­ни ане­пиг­раф­ни ти­по­ве брон­зо­ви мо­не­ти (в по­ве­че­то слу­чаи не­поз­на­ти на из­сле­до­ва­те­ли­те и нев­зе­ма­ни под вни­ма­ние при из­вър­ш­ва­ни­те про­у­ч­ва­ния) е на­пра­вен опит за ед­но по-точ­но опре­де­ля­не те­ри­то­рии­те на са­мо­сто­я­тел­ни­те по­ли­ти­че­ски обе­ди­не­ния от зе­ми­те на древ­на Тра­кия през ели­ни­сти­че­ска­та епо­ха, вклю­чи­тел­но и на те­зи от тях, за кои­то до на­сто­я­щия мо­мент ня­ма кон­крет­ни све­де­ния в из­во­ри­те и епиг­раф­ски­те па­мет­ни­ци. Чрез из­дир­ва­не­то на ин­фор­ма­ция за зна­чи­тел­ния брой под­ра­жа­тел­ни ане­пиг­раф­ни ти­по­ве брон­зо­ви мо­не­ти и опре­де­ля­не ра­йо­ни­те в кои­то най-че­сто те се сре­щат са очер­та­ни ос­нов­ни­те те­ри­то­рии на по-зна­чи­тел­ни­те тра­кий­ски пле­мен­ни обе­ди­не­ния и го­ле­ми пле­ме­на, оби­та­ва­щи из­точ­на Тра­кия в раз­глеж­да­ния пе­ри­од от време.
Пред­ста­вен е ка­та­лог на раз­лич­ни­те соб­ст­ве­ни ти­по­ве вла­де­тел­ски мо­не­ти, как­то и на от­си­ча­ни­те под­ра­жа­тел­ни ане­пиг­раф­ни ти­по­ве мо­не­ти на пле­мен­ни обе­ди­не­ния от зе­ми­те на из­точ­на Тра­кия от края на IV до края на III в. пр. н. е. с от­бе­ляз­ва­не на из­ве­ст­ни­те на ав­то­ра ек­зем­пля­ри от все­ки от­де­лен тип.

 

страницата е разгледана 382 пъти

Можете да поръчате тази книга като се свържете с нас.

error found
Докладвай за неточност/допълнение