Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1619
Общо страници369385
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1529
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература935
езотерика, духовни учения121
история71
медицина71
хуманитарни науки63

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-04-20 Етажна собственост СИБИ
2018-04-19 Contribution to the study of the earliest anepigraphic coins minted in Southwestern Thrace Mind Print
2018-04-14 Политическата логика на социалистическото потребление Институт за изследване на близкото минало
2018-04-12 Изследвания в чест на Ставри Топалов по случай неговата 75 годишнина Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2018-04-11 Закон за устройство на територията СИБИ
2018-04-03 Кодекс на труда СИБИ
2018-03-27 Счетоводство Тракия М
2018-03-27 Финанси на международната търговия Тракия М
2018-03-22 Банкови закони СИБИ
2018-03-14 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ

още...

корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II)

Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-000-2

започната: 2016-09-08

завършена: 2016-09-12

9. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 200

Сбор­ни­кът включ­ва нор­ма­тив­ни ак­то­ве по при­ла­га­не­то на За­ко­на за уст­ройст­во на те­ри­то­ри­я­та, с ко­и­то се опре­де­лят но­мен­к­ла­ту­ра­та на ви­до­ве­те стро­е­жи, ус­ло­ви­я­та и ре­дът за раз­ре­ша­ва­не пол­з­ва­не­то на стро­е­жи­те, ми­ни­мал­ни­те га­ран­ци­он­ни сро­ко­ве, съста­вя­не­то на ак­то­ве и про­то­ко­ли по вре­ме на стро­и­тел­ст­во­то, об­х­ва­тът, съ­дър­жа­ни­е­то и ре­дът за съста­вя­не на тех­ни­чески­те пас­пор­ти на стро­е­жи­те, ре­дът за об­с­лед­ва­не на ава­рии в стро­и­тел­ст­во­то и за лик­ви­ди­ра­не на пос­ле­ди­ци­те от тях, при­ну­ди­тел­но­то из­пъл­не­ние на за­по­ве­ди за пре­мах­ва­не на не­за­кон­ни строежи.
По­месте­ни са и ак­то­ве­те, уреж­да­щи из­да­ва­не­то на удосто­ве­ре­ния за впис­ва­не в ре­гистъ­ра на кон­сул­тан­ти­те за оце­ня­ва­не на съ­от­вет­ст­ви­е­то на ин­вести­ци­он­ни­те про­ек­ти или упраж­ня­ва­не на стро­и­те­лен над­зор и за­дъл­жи­тел­но­то заст­ра­хо­ва­не в про­ек­ти­ра­не­то и стро­и­тел­ст­вото.

9. из­дание
към 14 сеп­тем­в­ри 2016 г.

 

страницата е разгледана 233 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение