Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1705
Общо страници388813
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1614
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература970
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки73
медицина73
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ
2019-05-02 Вестник "Революция" - бр. 1/2019 Йоло Денев - ТАНГРА
2019-04-19 Закон за съдебната власт СИБИ
2019-04-17 DIVINATIO - 47 MSHS
2019-04-16 Принос към проучване на двойните брадви от земите на Североизточната част на Балканския полуостров в периода VI-I хил. пр. н. е. Mind Print
2019-04-15 Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 21 Департамент по езиково обучение - ИЧС
2019-04-09 Изборен кодекс СИБИ
2019-04-09 Приемственост синовна САМИЗДАТ

още...

корица - Публични финанси

Публични финанси

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-986-9

започната: 2016-06-24

завършена: 2016-07-05

3. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 256

Пред­ста­ве­на е за­ко­но­ва­та уред­ба на бю­джет­на­та рам­ка, об­що­то уст­ройст­во и струк­ту­ра на пуб­лич­ни­те фи­нан­си — фискал­ни пра­ви­ла и огра­ни­че­ния, съста­вя­не, при­е­ма­не, из­пъл­не­ние и от­чи­та­не на дър­жав­ния бю­джет, на об­щин­ски­те бю­дже­ти и на дру­ги бю­дже­ти, по­па­да­щи в об­х­ва­та на кон­со­ли­ди­ра­на­та фискал­на програ­ма, ре­жим на смет­ки­те за сред­ст­ва­та от Ев­ро­пейския съ­юз, от­чет­ност­та на бю­джет­ни­те ор­га­ни­зации. Поместе­ни са За­ко­нът за пуб­лич­ни­те фи­нан­си и За­ко­нът за Фиска­лен съ­вет и ко­рек­тив­ни ме­ха­низми.
В сбор­ни­ка са вклю­че­ни и ак­то­ве­те, с ко­и­то се рег­ла­мен­ти­рат пра­во­мо­щи­я­та, уст­ройст­во­то, ор­га­ни­за­ци­я­та и дей­ност­та на Смет­на­та па­ла­та ка­то дър­жа­вен ор­ган за вън­шен одит на бю­дже­та и дру­ги пуб­лич­ни сред­ст­ва, прин­ци­пи­те и изиск­ва­ни­я­та към систе­ми­те за фи­нан­со­во управ­ле­ние и кон­т­рол в ор­га­ни­за­ци­и­те от пуб­лич­ния сек­тор, вът­реш­ния одит в тях, одит­ни­те дей­ности по фон­до­ве и програ­ми на Ев­ро­пейския съ­юз, как­то и об­х­ва­та и съ­дър­жа­ни­е­то на дей­ност­та по дър­жав­на фи­нан­со­ва ин­с­пекция.

3. из­дание
към 7 юли 2016 г.

 

страницата е разгледана 326 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение