Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1764
Общо страници400995
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1669
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература991
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-21 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2020-02-18 Защита на потребителите СИБИ
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ

още...

корица - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-977-7

започната: 2016-04-08

завършена: 2016-04-12

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 80

приложение към сборника „Обществени поръчки“

По­местен е но­ви­ят Пра­вил­ник за при­ла­га­не на За­ко­на за об­щест­ве­ни­те по­ръч­ки, с кой­то се уреж­да при­ла­га­не­то на ня­кои из­к­лю­че­ния от при­лож­но­то по­ле на ЗОП, пла­ни­ра­не­то и под­го­тов­ка­та на въз­ла­га­не­то на об­щест­ве­ни­те по­ръч­ки, про­веж­да­не­то на про­це­ду­ри­те, из­пра­ща­не­то и пуб­ли­ку­ва­не­то на ин­фор­ма­ция, изиск­ва­ни­я­та за пуб­ли­ку­ва­не на до­ку­мен­ти в про­фи­ла на ку­пу­ва­ча, осъ­щест­вя­ва­не­то на пред­ва­ри­те­лен кон­т­рол от Аген­ци­я­та по об­щест­ве­ни по­ръч­ки и дру­ги въпро­си, свър­за­ни с ус­ло­ви­я­та и ре­да за при­ла­га­не на За­ко­на за об­щест­ве­ни­те по­ръчки.
В сбор­ни­ка е по­месте­на и Та­ри­фа­та за так­си­те, ко­и­то се съ­би­рат за про­из­вод­ст­ва­та по гла­ва два­де­сет и сед­ма от За­ко­на за об­щест­ве­ни­те по­ръч­ки пред Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та и пред Вър­хов­ния ад­ми­нист­ра­ти­вен съд.

1. из­дание
към 12 април 2016 г.

 

страницата е разгледана 392 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение