Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1764
Общо страници400995
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1669
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература991
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-21 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2020-02-18 Защита на потребителите СИБИ
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ

още...

корица - Обществени поръчки

Обществени поръчки

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-970‑8

започната: 2016-02-16

завършена: 2016-02-19

13. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 360

В сбор­ни­ка е по­местен но­ви­ят За­ко­н за об­щест­ве­ни­те по­ръч­ки,
кой­то е в си­ла от 15 април 2016 г. С не­го се опре­де­лят прин­ци­пи­те, ус­ло­ви­я­та и ре­дът за въз­ла­га­не на об­щест­ве­ни по­ръч­ки с цел оси­гу­ря­ва­не на ефек­тив­ност при раз­ход­ва­не­то на бю­джет­ни­те и из­вън­бю­джет­ни­те сред­ст­ва, как­то и на сред­ст­ва­та, свър­за­ни с из­вър­ш­ва­не­то на опре­де­ле­ни в за­ко­на дей­ности с об­щест­ве­но зна­чение.
Вклю­чен е За­ко­нът за управ­ле­ние на сред­ст­ва­та от Eвро­пейски­те струк­тур­ни и ин­вести­ци­он­ни фон­до­ве, с кой­то се уреж­дат об­щест­ве­ни­те от­но­ше­ния, свър­за­ни с раз­лич­ни­те дей­ности по ко­ор­ди­на­ция, из­пъл­не­ние, мо­ни­то­ринг и кон­т­рол на сред­ст­ва­та, пре­доста­ве­ни от Ев­ро­пейския съ­юз на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия в ре­жим на спо­де­ле­но управ­ле­ние, ка­то и спе­ци­ал­ни­те пра­ви­ла за опре­де­ля­не на из­пъл­ни­тел от бе­не­фи­ци­ент на без­въз­мез­д­на фи­нан­со­ва помощ.
По­месте­но е Ин­фор­ма­ци­он­но при­ло­же­ние — спра­воч­ник на ак­то­ве­те на пра­во­то на Ев­ро­пейския съ­юз в ма­те­ри­я­та на об­щест­ве­ни­те по­ръчки.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с вът­реш­ни препра­ща­ния, препра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве и бе­леж­ки във връз­ка с пре­ход­ния режим.

13. из­дание
към 20 фев­ру­а­ри 2016 г.

 

страницата е разгледана 350 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение