Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1764
Общо страници400995
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1669
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература991
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-21 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2020-02-18 Защита на потребителите СИБИ
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ

още...

корица - Местно самоуправление и местна администрация

Местно самоуправление и местна администрация

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-929-6

започната: 2015-11-09

завършена: 2015-11-10

10. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 136

В сбор­ни­ка е пред­ста­ве­на за­ко­но­ва­та уред­ба на об­ще­ст­ве­ни­те от­но­ше­ния, свър­за­ни с ме­ст­но­то са­мо­у­прав­ле­ние и ме­ст­на­та ад­ми­ни­ст­ра­ция, ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-те­ри­то­ри­ал­но­то уст­рой­ст­во
и с усло­вия­та, ор­га­ни­за­ция­та и ре­да за пря­ко уча­стие на граж­да­ни­те при осъ­ще­ст­вя­ва­не на дър­жав­на­та и ме­ст­на­та власт.
По­ме­сте­на е и Ев­ро­пей­ска­та хар­та за ме­ст­ното са­мо­у­прав­ление.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­пра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве и меж­ду прав­ни нор­ми, вклю­че­ни в сбор­ника.

10. актуализирано издание
към 16 ноември 2015 г.

 

страницата е разгледана 433 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение