Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

корица - Категоризация на туристически обекти

Категоризация на туристически обекти

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-955-5

започната: 2015-09-14

завършена: 2015-09-24

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 60 х 84 / 16 (А5)

страници: 232

Вклю­че­на е На­ред­ба­та за изиск­ва­ни­я­та към места­та за наста­ня­ва­не и за­ве­де­ни­я­та за хра­не­не и раз­в­ле­че­ния и за ре­да за опре­де­ля­не на ка­те­го­рия, от­каз, по­ни­жа­ва­не, спи­ра­не на дейст­ви­е­то и прекра­тя­ва­не на ка­те­го­ри­я­та. С нея се уреж­дат ми­ни­мал­ни­те за­дъл­жи­тел­ни изиск­ва­ния, на ко­и­то тряб­ва да от­го­ва­рят те­зи обек­ти по от­но­ше­ние на из­граж­да­не­то, об­за­веж­да­не­то, обо­руд­ва­не­то, об­с­луж­ва­не­то, пред­ла­га­ни­те ус­лу­ги, об­ра­зо­ва­ни­е­то и про­фе­си­о­нал­на­та ква­ли­фи­ка­ция
на пер­со­на­ла, а съ­що та­ка и ре­дът за ка­те­го­ри­за­ци­я­та им.
По­месте­но е и из­в­ле­че­ние от За­ко­на за ту­риз­ма в част­та, с ко­я­то се уреж­дат дей­ности­те хо­те­ли­ер­ст­во и ресто­ра­н­тьост­во, кон­т­ро­лът, осъ­щест­вя­ван от ком­пе­тен­т­ни­те ор­га­ни, и ад­ми­нист­ра­тив­но­на­ка­за­тел­на­та от­го­ворност.

1. из­дание
към 28 сеп­тем­в­ри 2015 г.

 

страницата е разгледана 373 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение