Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1668
Общо страници379219
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1578
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература951
езотерика, духовни учения125
медицина73
история71
хуманитарни науки68

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-12-18 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2018-12-18 Закон за движението по пътищата СИБИ
2018-12-11 Невъзможният синдикализъм - Строители и учители през комунизма Институт за изследване на близкото минало
2018-12-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2018-11-30 Как се променя театърът днес? Сборник от конференция, Варна – 8 юни 2018 Съюз на артистите в България
2018-11-27 Интелектуална собственост — част I СИБИ
2018-11-27 Закон за счетоводството СИБИ
2018-11-22 DIVINATIO - 45-46 MSHS
2018-11-10 Да бъдем любов СИНИГЕР1
2018-11-09 Международно частно право — част III СИБИ

още...

корица - Частно съдебно изпълнение

Частно съдебно изпълнение

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-910-4

започната: 2014-10-13

завършена: 2014-10-16

5. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 136

Сбор­ни­кът съ­дър­жа уред­ба­та на ста­ту­са и пра­во­мо­щия­та на част­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли, ус­ло­вия­та и ре­да за при­до­би­ва­не на пра­вос­по­соб­ност и упраж­ня­ва­не на про­фе­сия­та, пра­ви­ла­та за во­де­не­то и съх­ра­ня­ва­не­то на слу­жеб­ни­те ар­хи­ви от част­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли и так­си­те, кои­то се зап­ла­щат във връз­ка с из­пъл­ни­тел­ни­те про­из­вод­ства.
По­месте­ни са и под­за­ко­но­ви­те ак­то­ве, с кои­то се уреж­дат ус­ло­вия­та, ре­дът и сро­ко­ве­те за за­дъл­жи­тел­но заст­ра­хо­ва­не на част­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли и ми­ни­мал­на­та заст­ра­хо­ва­тел­на су­ма, изиск­ва­ния­та към от­че­ти­те, как­то и на­чи­на на из­чис­ля­ва­не и пла­ща­не на лих­ва­та вър­ху па­рич­ни­те сред­ст­ва по спе­ци­ал­ни­те смет­ки на част­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­тели.
Вклю­чен е Уста­вът на Ка­ма­ра­та на част­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­тели.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции и с препра­ща­ния меж­ду нор­ми­те, вклю­че­ни в сбор­ни­ка, и към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­тове.

5. из­дание
към 25 октомври 2014 г.

 

страницата е разгледана 409 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение