Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1691
Общо страници385613
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1601
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература966
езотерика, духовни учения126
медицина73
история71
хуманитарни науки70

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-03-25 Семеен кодекс СИБИ
2019-03-19 Мисли без заглавия САМИЗДАТ
2019-03-12 Цветни рисунки - цикъл 2 САМИЗДАТ
2019-03-08 Защита на класифицираната информация СИБИ
2019-03-05 Защита на личните данни СИБИ
2019-02-28 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация СИБИ
2019-02-27 Изпълнение на наказанията СИБИ
2019-02-22 Наказателен кодекс СИБИ
2019-02-14 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2019-01-31 Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) СИБИ

още...

корица - Етажна собственост

Етажна собственост

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-847-3

започната: 2014-08-25

завършена: 2014-08-28

5. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 144

По­ме­стен е За­ко­нът за управ­ле­ние на етаж­на­та соб­ст­ве­ност, кой­то уреж­да от­но­ше­ния­та, свър­за­ни с управ­ле­ние­то на об­щи­те ча­сти на сгра­ди в ре­жим на етаж­на соб­ст­ве­ност — пра­ва и за­дъл­же­ния на соб­ст­ве­ни­ци­те, пол­з­ва­те­ли­те и оби­та­те­ли­те, фор­ми и ор­га­ни на управ­ле­ние, из­пъл­не­ние и кон­т­рол на при­е­ти­те ре­ше­ния, осо­бе­ни за­дъл­же­ния във връз­ка с ре­мон­та, об­но­вя­ва­не­то и под­дър­жа­не­то на об­щи­те ча­сти. В сбор­ни­ка при­съст­ва и из­вле­че­ние от За­ко­на за соб­ст­ве­ност­та в част­та, уреж­да­ща съ­соб­ст­ве­ност­та и етаж­на­та соб­ст­ве­ност.
Вклю­че­ни са На­ред­ба № 6 за опре­де­ля­не на при­ле­жа­ща­та площ към сгра­ди в ре­жим на етаж­на соб­ст­ве­ност в квар­та­ли с ком­плекс­но за­ст­ро­я­ва­не и На­ред­ба № РД-02-20-8 за съз­да­ва­не и под­дър­жа­не на пуб­ли­чен ре­ги­стър на сдру­же­ния­та на соб­ст­ве­ни­ци­те в сгра­ди в ре­жим на етаж­на соб­ст­ве­ност.
По­ме­сте­ни са и При­мер­ни­ят пра­вил­ник за вът­реш­ния ред в етаж­на­та соб­ст­ве­ност, как­то и об­раз­ци на кни­га на етаж­на­та соб­ст­ве­ност и спо­ра­зу­ме­ние за съз­да­ва­не на сдру­же­ние на соб­ст­ве­ни­ци­те.
В ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние са по­ме­сте­ни из­вле­че­ния от дру­ги за­ко­ни, кои­то за­ся­гат от­но­ше­ния­та в етаж­на­та соб­ст­ве­ност — ад­рес­на ре­ги­ст­ра­ция, пре­у­ст­рой­ст­ва в етаж­на­та соб­ст­ве­ност, за­дъл­же­ния на соб­ст­ве­ни­ци­те, от­глеж­да­щи до­маш­ни лю­бимци.
Тек­сто­ве­те на За­ко­на за управ­ле­ние на етаж­на­та соб­ст­ве­ност са ано­ти­ра­ни с мно­же­ст­во вът­реш­ни пре­пра­ща­ния, пре­пра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве и обяс­ни­тел­ни бе­лежки.

5. актуализирано издание
към 1 септември 2014 г.

 

страницата е разгледана 408 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение