Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1691
Общо страници385613
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1601
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература966
езотерика, духовни учения126
медицина73
история71
хуманитарни науки70

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-03-25 Семеен кодекс СИБИ
2019-03-19 Мисли без заглавия САМИЗДАТ
2019-03-12 Цветни рисунки - цикъл 2 САМИЗДАТ
2019-03-08 Защита на класифицираната информация СИБИ
2019-03-05 Защита на личните данни СИБИ
2019-02-28 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация СИБИ
2019-02-27 Изпълнение на наказанията СИБИ
2019-02-22 Наказателен кодекс СИБИ
2019-02-14 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2019-01-31 Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) СИБИ

още...

корица - Защита на потребителите

Защита на потребителите

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-897-8

започната: 2014-07-25

завършена: 2014-07-30

8. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 208

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на пра­ва­та на пот­ре­би­те­ли­те и тях­на­та за­щи­та, изиск­ва­ния­та от­нос­но ин­фор­ма­ция­та, коя­то след­ва да се пре­доста­вя за сто­ки­те и ус­лу­ги­те, пус­на­ти на па­за­ра, тех­ни­те същ­ност­ни ха­рак­те­ристи­ки и на­чи­на за от­ра­зя­ва­не­то им при ети­ке­ти­ра­не, сро­ко­ве­те и ус­ло­вия­та за га­ран­ции и рек­ла­ма­ции, ор­га­ни­те и ор­га­ни­за­ции­те за за­щи­та на пот­ре­би­те­ли­те, уред­ба­та на пот­ре­би­тел­ски­те спо­рове.
По­местен е и За­ко­нът за елек­т­рон­на­та тър­го­вия с ог­лед спе­ци­ал­на­та за­щи­та на пот­ре­би­те­ли­те, уре­де­на с не­го във връз­ка с пре­доста­вя­не­то на ус­лу­ги на ин­фор­ма­ци­он­но­то об­щест­во, и из­в­ле­че­ние от За­ко­на за за­щи­та на кон­ку­рен­ция­та във връз­ка със за­щи­та­та от не­ло­ял­ни тър­гов­ски прак­тики.
Ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние включ­ва из­в­ле­че­ние от За­ко­на за за­щи­та на кон­ку­рен­ция­та, спра­воч­ник на ак­то­ве­те на Ев­ро­пейския съ­юз в об­ласт­та на за­щи­та­та на пот­ре­би­те­ли­те, как­то и ин­фор­ма­ция относно ор­га­ни­те, от­го­ва­ря­щи за за­щи­та­та на ико­но­ми­чески­те ин­те­ре­си на пот­ре­би­те­ли­те, и относно ор­га­ни­за­ции­те, кои­то мо­гат да пре­дя­вя­ват иско­ве за на­ру­ше­ния на ко­лек­тив­ни­те ин­те­ре­си на пот­ре­би­те­лите.

8. из­дание
към 4 август 2014 г.

 

страницата е разгледана 461 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение