Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1664
Общо страници377363
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1574
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература948
езотерика, духовни учения125
медицина73
история71
хуманитарни науки67

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-11-30 Как се променя театърът днес? Сборник от конференция, Варна – 8 юни 2018 Съюз на артистите в България
2018-11-27 Интелектуална собственост — част I СИБИ
2018-11-27 Закон за счетоводството СИБИ
2018-11-22 DIVINATIO - 45-46 MSHS
2018-11-10 Да бъдем любов СИНИГЕР1
2018-11-09 Международно частно право — част III СИБИ
2018-11-08 Щрихи от живота САМИЗДАТ
2018-11-07 Конструктивисти и натуралисти: диалог от недоразумения Дом на науките за Човека и обществото
2018-11-06 Кърваво писмо - Геноцид - Катастрофа, Гибел Йоло Денев - ТАНГРА
2018-10-31 Една душа САМИЗДАТ

още...

корица - Банкови закони

Банкови закони

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-898-5

започната: 2014-07-19

завършена: 2014-07-24

8. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 536

В сбор­ни­ка е пред­ста­ве­на за­ко­но­ва­та уред­ба на бъл­гар­ско­то бан­ко­во пра­во и на ва­лут­ния ре­жим. Вклю­че­ни са нор­ма­тив­ни­те ак­то­ве, уреж­да­щи дей­ност­та на бан­ки­те и фи­нан­со­ви­те ин­сти­ту­ции, бан­ко­ва­та не­състо­я­тел­ност, га­ран­ти­ра­не­то на вло­го­ве­те, прав­ния ста­тус, фун­к­ци­о­ни­ра­не­то и пра­во­мо­щия­та на Бъл­гар­ска­та на­род­на бан­ка, осъ­щест­вя­ва­не­то на до­пъл­ни­те­лен над­зор вър­ху фи­нан­со­ви­те кон­г­ло­ме­ра­ти, как­то и мер­ки­те за пре­вен­ция на из­пол­з­ва­не­то на фи­нан­со­ва­та систе­ма за це­ли­те на из­пи­ра­не­то на пари.
По­месте­ни са и За­ко­нът за пла­теж­ни­те ус­лу­ги и пла­теж­ни­те систе­ми, За­ко­нът за пот­ре­би­тел­ския кре­дит, За­ко­нът за пре­доста­вя­не на фи­нан­со­ви ус­лу­ги от раз­сто­я­ние и Ва­лут­ни­ят закон.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с препра­ща­ния меж­ду раз­по­ред­би, вклю­че­ни в сбор­ни­ка, и към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­тове.

8. из­дание
към 25 юли 2014 г.

 

страницата е разгледана 429 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение