Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1683
Общо страници383893
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1593
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература960
езотерика, духовни учения126
медицина73
история71
хуманитарни науки70

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-02-14 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2019-01-31 Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) СИБИ
2019-01-29 Атила - либрето за опера Йоло Денев - ТАНГРА
2019-01-24 HOMO LUDENS 22/2019 Съюз на артистите в България
2019-01-23 Човешки чувства, време невъзвратно САМИЗДАТ
2019-01-22 Наказателен кодекс СИБИ
2019-01-22 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ
2019-01-21 Ролевите игри на живо. Живот IN и OFF Game Фондация „Медийна демокрация“
2019-01-10 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност СИБИ
2019-01-04 Закон за здравното осигуряване СИБИ

още...

корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I)

Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-876-3

започната: 2014-03-28

завършена: 2014-04-02

7. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 308

Из­да­ние­то съ­дър­жа нор­ма­тив­ни ак­то­ве по при­ла­га­не­то на За­ко­на за уст­рой­ст­во на те­ри­то­рия­та, с кои­то се опре­де­лят пра­ви­ла­та и нор­ма­ти­ви­те за уст­рой­ст­во­то на те­ри­то­рия­та и нор­ма­ти­ви­те за не­о­б­хо­ди­ма­та зе­мя при за­ст­ро­я­ва­не, ре­дът и на­чи­нът за опре­де­ля­не на раз­ме­ри­те, раз­по­ло­же­ние­то и спе­ци­ал­ния ре­жим за упраж­ня­ва­не на сер­ви­ту­ти­те на елек­т­рон­ни­те съ­о­б­щи­тел­ни мре­жи, съ­о­ръ­же­ния и свър­за­на­та с тях ин­ф­ра­ст­рук­ту­ра и на сер­ви­ту­ти­те на енер­гий­ни­те обек­ти. Вклю­че­на е и на­ред­ба­та от­нос­но об­хва­та и съ­дър­жа­ние­то на ин­ве­сти­ци­он­ни­те про­е­к­ти и на свър­за­ни­те с тях про­у­ч­ва­ния и за­да­ния за про­е­к­ти­ране.
В сбор­ни­ка е по­ме­сте­на На­ред­ба № 8 за обе­ма и съ­дър­жа­ние­то на уст­рой­ст­ве­ни­те пла­но­ве за­ед­но с при­ло­же­ния­та към нея — изи­ск­ва­ния към съ­дър­жа­ние­то и офор­мя­не­то на гра­фич­ни­те ма­те­ри­а­ли към про­е­кт­ни­те ча­сти, изи­ск­ва­ния за изоб­ра­зя­ва­не­то на гра­фич­ни­те еле­мен­ти на те­ри­то­рия­та към ви­до­ве­те уст­рой­ст­ве­ни пла­но­ве, илю­ст­ра­ции на ча­сти от уст­рой­ст­ве­ни пла­но­ве от раз­ли­чен тип.

7. из­дание
към 5 април 2014 г.

 

страницата е разгледана 465 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение