Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1610
Общо страници365605
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1521
Книги на други езици89

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература931
езотерика, духовни учения121
медицина71
история70
хуманитарни науки63

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-03-14 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ
2018-03-06 Ритъмът на времето САМИЗДАТ
2018-02-24 Синът на Атлантида Световит
2018-02-22 За защита на социалистическите идеи ПХП
2018-02-14 Кодекс за застраховането СИБИ
2018-02-14 Търговски закон СИБИ
2018-02-06 HOMO LUDENS 21/2018 Съюз на артистите в България
2018-02-06 Общ регламент относно защитата на данните СИБИ
2018-01-31 Христос и българите АРКАИМ
2018-01-30 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ

още...

корица - Изборен кодекс

Изборен кодекс

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-872-5

започната: 2014-03-06

завършена: 2014-03-09

3. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 448

В сбор­ни­ка са по­ме­сте­ни Из­бор­ни­ят ко­декс, За­ко­нът за пря­ко уча­стие на граж­да­ни­те в дър­жав­на­та власт и ме­ст­но­то са­мо­у­прав­ле­ние, За­ко­нът за по­ли­ти­че­ски­те пар­тии и За­ко­нът за съб­ра­ния­та, ми­тин­ги­те и ма­ни­фе­ста­циите.
Вклю­че­ни са и ре­ле­вант­но из­вле­че­ние от Кон­сти­ту­ция­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия и спра­воч­ник на ре­ше­ния на Кон­сти­ту­ци­он­ния съд в пред­мет­ния об­хват на сбор­ника.
В Ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние са по­ме­сте­ни из­вад­ки от меж­ду­на­род­ни до­го­во­ри и от ре­ше­ния на Ев­ро­пей­ския съд по пра­ва­та на чо­ве­ка, свър­за­ни с пра­во­то на сво­бод­ни из­бо­ри, сво­бо­да­та на съб­ра­ния­та, сдру­же­ния­та и сво­бод­но­то из­ра­зя­ва­не на мнение.
Вклю­че­ни са и из­вле­че­ния от ак­то­ве на на­ци­о­нал­но­то за­ко­но­да­тел­ст­во, свър­за­ни с из­бор­ния про­цес — За­кон за ме­ст­но­то са­мо­у­прав­ле­ние и ме­ст­на­та ад­ми­ни­ст­ра­ция, За­кон за Кон­сти­ту­ци­о­нен съд, Пра­вил­ник за ор­га­ни­за­ция­та и дей­ност­та на Кон­сти­ту­ци­он­ния съд, как­то и от На­ка­за­тел­ния ко­декс в част­та за пре­стъп­ле­ния, свър­за­ни с упраж­ня­ва­не­то на из­би­ра­тел­ни­те пра­ва на граж­да­ните.

3. из­дание
към 10 март 2014 г.

 

страницата е разгледана 451 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение