Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1691
Общо страници385613
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1601
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература966
езотерика, духовни учения126
медицина73
история71
хуманитарни науки70

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-03-25 Семеен кодекс СИБИ
2019-03-19 Мисли без заглавия САМИЗДАТ
2019-03-12 Цветни рисунки - цикъл 2 САМИЗДАТ
2019-03-08 Защита на класифицираната информация СИБИ
2019-03-05 Защита на личните данни СИБИ
2019-02-28 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация СИБИ
2019-02-27 Изпълнение на наказанията СИБИ
2019-02-22 Наказателен кодекс СИБИ
2019-02-14 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2019-01-31 Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) СИБИ

още...

корица - Организации с нестопанска цел

Организации с нестопанска цел

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-864-0

започната: 2014-02-14

завършена: 2014-02-17

6. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 112

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на юри­ди­че­ски­те ли­ца с не­сто­пан­ска цел и тех­ни­те от­но­ше­ния с дър­жа­вата.
По­ме­сте­ни са За­ко­нът за юри­ди­че­ски­те ли­ца с не­сто­пан­ска цел, Пра­вил­ни­кът за уст­рой­ст­во­то и дей­ност­та на Цен­т­рал­ния ре­ги­стър на юри­ди­че­ски­те ли­ца с не­сто­пан­ска цел за об­ще­ст­ве­но­по­лез­на дей­ност при Ми­ни­стер­ст­во­то на пра­во­съ­дие­то, как­то и из­вле­че­ние от Граж­дан­ския про­це­су­а­лен ко­декс в част­та за ре­ги­стър­но­то про­и­з­вод­ст­во. Вклю­че­на е и На­ред­ба № 1 за усло­вия­та и ре­да за из­да­ва­не на раз­ре­ше­ния за из­вър­ш­ва­не на дей­ност с не­сто­пан­ска цел от чуж­ден­ци
в Ре­пуб­ли­ка Бъл­гария.
В сбор­ни­ка е по­ме­стен За­ко­нът за ре­ги­стър БУЛ­СТАТ с ог­лед за­дъл­жи­тел­но­то впис­ва­не на сдру­же­ния­та и фон­да­ции­те в ре­ги­стъра.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­пра­ща­ния меж­ду раз­по­ред­би, вклю­че­ни в сбор­ни­ка, към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве, към ре­ше­ния на Кон­сти­ту­ци­он­ния съд, тъл­ку­ва­тел­ни ре­ше­ния и ре­ше­ния
по чл. 290 ГПК.

6. из­дание
към 18 фев­ру­а­ри 2014 г.

 

страницата е разгледана 502 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение