Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1610
Общо страници365605
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1521
Книги на други езици89

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература931
езотерика, духовни учения121
медицина71
история70
хуманитарни науки63

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-03-14 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ
2018-03-06 Ритъмът на времето САМИЗДАТ
2018-02-24 Синът на Атлантида Световит
2018-02-22 За защита на социалистическите идеи ПХП
2018-02-14 Кодекс за застраховането СИБИ
2018-02-14 Търговски закон СИБИ
2018-02-06 HOMO LUDENS 21/2018 Съюз на артистите в България
2018-02-06 Общ регламент относно защитата на данните СИБИ
2018-01-31 Христос и българите АРКАИМ
2018-01-30 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ

още...

корица - Съдебна администрация

Съдебна администрация

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-868-8

започната: 2014-01-28

завършена: 2014-01-30

5. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 176

Сбор­ни­кът включ­ва Пра­вил­ни­ка за ад­ми­ни­ст­ра­ция­та в съ­ди­ли­ща­та, с кой­то се опре­де­лят зве­на­та на ад­ми­ни­ст­ра­ция­та в съ­ди­ли­ща­та и тех­ни­те фун­к­ци­о­нал­ни­ ха­рак­те­ри­сти­ки, рег­ла­мен­ти­рат се ор­га­ни­за­ция­та на ра­бо­та­та и ста­ту­сът на съ­деб­ни­те слу­жи­те­ли. По­ме­сте­на е и На­ред­ба № 8 за фун­к­ции­те и ор­га­ни­за­ция­та на дей­ност­та на бю­ра­та за съ­ди­мост.
Пред­ста­ве­ни са из­вле­че­ния от пра­вил­ни­ци­те за ад­ми­ни­ст­ра­ция­та на Вър­хов­ния ка­са­ци­о­нен съд, на Вър­хов­ния ад­ми­ни­ст­ра­ти­вен съд и на Про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия в част­та им, уреж­да­ща дей­ност­та на спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те им ад­ми­ни­ст­ра­ции във връз­ка с об­ра­зу­ва­не­то, дви­же­ние­то и прик­люч­ва­не­то на де­ла­та, ви­до­ве­те кни­ги, кои­то се во­дят, и дру­ги дей­но­сти на съ­деб­но­то де­ло­вод­ство.

5. из­дание
към 1 фев­ру­а­ри 2014 г.

 

страницата е разгледана 447 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение