Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1726
Общо страници393841
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1633
Книги на други езици93

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература977
езотерика, духовни учения133
медицина75
хуманитарни науки75
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-10-29 Научният принос За буквите – О писменехь
2019-10-17 И днес е нужен Левски Йоло Денев - ТАНГРА
2019-10-11 Гражданска регистрация на лицата СИБИ
2019-10-08 На Кавказките планини Лозенски манастир Св. Ап. Петър и Павел
2019-10-06 Сбирковия род от с. Соколовци (Смолян) САМИЗДАТ
2019-10-01 Протетична дентална медицина - клиника Mind Print
2019-10-01 Стил „Хайку“ от Япония до България САМИЗДАТ
2019-09-27 Myths and legends from Bulgaria Via Lettera
2019-09-13 Закон за нормативните актове СИБИ
2019-09-11 Закони за собствеността СИБИ

още...

корица - Закон за движението по пътищата

Закон за движението по пътищата

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-819-0

започната: 2013-10-02

завършена: 2013-10-04

12. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 304

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на пра­ви­ла­та за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, от­во­ре­ни за об­ще­ст­ве­но пол­з­ва­не, изи­ск­ва­ния­та към път­ни­те пре­воз­ни сред­ст­ва за уча­стие в дви­же­ние­то, за пра­вос­по­соб­ност на во­да­чи­те, пра­ва­та и за­дъл­же­ния­та на уча­ст­ни­ци­те в дви­же­ние­то и на кон­т­рол­ни­те ор­га­ни и при­ну­ди­тел­ни­те мер­ки и на­ка­за­ния­та, кои­то се на­ла­гат за из­вър­ше­ни на­ру­ше­ния, вклю­чи­тел­но от­не­ма­не­то на кон­т­рол­ни точ­ки.
Вклю­че­на е и На­ред­ба № Iз-41, с коя­то се опре­де­лят до­ку­мен­ти­те, кои­то се съста­вят при на­стъ­пи­ли път­нот­ран­с­порт­ни про­и­з­ше­ст­вия, ре­дът за тях­но­то съста­вя­не и за пре­до­ста­вя­не на ин­фор­ма­ция от
Ми­ни­стер­ст­во­то на вът­реш­ни­те ра­бо­ти на Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър
към Га­ран­ци­он­ния фонд.
В до­пъл­не­ние е по­ме­сте­но ин­фор­ма­ци­он­но при­ло­же­ние, кое­то съ­дър­жа так­си във връз­ка с при­до­би­ва­не­то, ре­ги­ст­ра­ция­та и управ­ле­ние­то на МПС и таб­ли­ца на ад­ми­ни­ст­ра­тив­ни­те на­ру­ше­ния и на­ка­за­ния по За­ко­на за дви­же­ние­то по пъ­ти­щата.

12. актуализирано издание
към 9 октомври 2013 г.

 

страницата е разгледана 572 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение