Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1627
Общо страници370361
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1537
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература936
езотерика, духовни учения121
история71
медицина71
хуманитарни науки64

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-05-14 На всеки днес животът е различен САМИЗДАТ
2018-05-14 Годините на никой не прощават САМИЗДАТ
2018-05-14 Безнадеждна любов САМИЗДАТ
2018-05-12 Вик зад решетките Йоло Денев - ТАНГРА
2018-05-08 Реституционни закони СИБИ
2018-05-02 Северозападните български говори Mind Print
2018-05-02 Планината ми разказва САМИЗДАТ
2018-04-23 Принос към проучване на двойните брадви от земите на Североизточната част на Балканския полуостров в периода VI-I хил. пр. н. е. Mind Print
2018-04-20 Етажна собственост СИБИ
2018-04-19 Contribution to the study of the earliest anepigraphic coins minted in Southwestern Thrace Mind Print

още...

корица - Договори за ЕС • Съдебна практика

Договори за ЕС • Съдебна практика

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-847-3

започната: 2013-07-19

завършена: 2013-09-21

3. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 896

Сбор­ни­кът съ­дър­жа но­ви­те кон­со­ли­ди­ра­ни тек­сто­ве на до­го­во­ри­те за ЕС след тях­но­то из­ме­не­ние с До­го­во­ра за при­съ­е­ди­ня­ва­не на Хър­ва­тия. По­ме­сте­ни са и про­то­ко­ли­те и дек­ла­ра­ции­те към До­го­во­ри­те, Хар­та­та на ос­нов­ни­те пра­ва и ра­зяс­не­ния­та към нея.
Съ­деб­на­та прак­ти­ка в тре­то­то из­да­ние е зна­чи­тел­но до­пъл­не­на. Кри­те­рии­те за ней­ния под­бор са пре­ци­зи­ра­ни, а обе­мът є — раз­ши­рен. До­ба­ве­н е и нов раз­дел, пос­ве­тен на за­щи­та­та на ос­нов­ни­те пра­ва и Хар­та­та на ос­нов­ни­те пра­ва в ЕС.
За до­пъл­ни­тел­но улес­не­ние на чи­та­те­ля в Ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние са вклю­че­ни пред­ме­тен и хро­но­ло­ги­чен
ука­за­тел на прак­ти­ка­та на Съ­да на ЕС.
Съста­ви­тел­ст­во, въ­ве­де­ния, пре­пра­ща­ния, ано­ти­ра­щи бе­леж­ки,
под­бор на съ­деб­на­та прак­ти­ка, ин­фор­ма­ци­он­но при­ло­же­ние
от Ста­ни­слав Ко­стов.

3. из­дание

 

страницата е разгледана 549 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение